دفترچه تلفن

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

عباس یاری
مسؤول دفتر ریاست
تحصیلات:
​​​​​​​رایانامه:
تلفن:31401110
داخلی:1110
مصطفی سامی
کارشناس مسؤول دفتر ریاست
تحصیلات:
​​​​​​​رایانامه:
تلفن:31401113
داخلی:1113
مصطفی حاجیلویی محب
کارشناس مسؤول روابط عمومی
و مسؤول دفتر رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
تحصیلات:
​​​​​​​رایانامه:
تلفن:31401640
داخلی:1640
منصور حسن الفت
مسعول سمعی و بصری
تحصیلات:
​​​​​​​رایانامه:
تلفن:31401011
داخلی:1011