مهدی هاشمی
مدیر گروه شیمی تجزیه

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: mhashemi@basu.ac.ir

صفحه شخصی