فرم ها و آئین نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

    

      آدرس ایمیل آموزش دانشکده (برای ارسال یا دریافت مدارک مورد نیاز ) :

eng.edu.dabir@basu.ac.ir

 

ردیف فرم
1 فرم مجوز حضور دانشجو خارج از ساعات اداری
2
3
4

فرم درخواست صدور معرفی نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سایر سازمان‌ها (برای امور پژوهشی)

5 فرم درخواست انصراف از تحصیل
6 فرم مجوز تردد
ردیف فرم
1
2
3
4 فرمت پایان نامه
5 نحوه درست کردن cd
6 فرم های صورتجلسه دفاع
ردیف فرم
1 فرم پیشرفت تحصیلی (دانشجویان دکتری)
2 فرم پژوهانه دانشجویان دکتری
3 صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری
4 گواهی تصویب پیشنهاد رساله دکتری
5 فرم انتخاب استاد راهنما جهت رساله دکتری
6 فرم تعهدنامه اصالت اثر (دکتری)
7 فرم تائیدیه جهت ارائه رساله دکتری
8

فرم درخواست طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مخصوص دانشجویان دوره دکتری تخصصی

9 فرم اعلام بسندگی زبان خارجی دانشجویان دوره دکتری تخصصی
10 کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور  (فرم 101)
11 کاربرگ مشخصات دانشجو- مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور (فرم 102)
12 فرم تعهد دانشجو - مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور   (فرم 103)
13 فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی   (فرم 104)