فرصت مطالعاتی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شرایط بهره مندی اعضاء هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری دانشگاهها از فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه قوه قضائیه دانلود (147.4k)
طرح فرصت مطالعاتی در شرکت توانیر وابسته به شرکت توزیع نیروی برق استان همدان دانلود (390.5k)
شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه بوعلی سینا دانلود (617.5k)
لیست فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت در سال 1400 دانلود (492.2k)
اطلاع رسانی طرح فرصت مطالعاتی بهمن 99 دانلود (135.3k)
لیست فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در سال 1399 دانلود (1,248.5k)
شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانلود (1,152.1k)
فرصت مطالعاتی در شرکت توزیع برق استان لرستان (توانیر) دانلود (179.7k)
اولویت های فرصت مطالعاتی سازمان حفاظت محیط زیست 1399 دانلود (613.8k)
اطلاع رسانی فرصت مطالعاتی شرکت ها، صنایع، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور توسط وزارت عتف دانلود (130.6k)
فرصت مطالعاتی نیمه دوم تیره ماه 1399 دانلود (431.4k)
فرصت مطالعاتی وزارت نیرو در سال 1399 دانلود (290.7k)
فرصت مطالعاتی 7 ( ارسال 527 عنوان فرصت مطالعاتی ) دانلود (271.1k)
فرصت مطالعاتی 6 دانلود (360.0k)
عناوین دوره های فرصت مطالعاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه همدان-1 دانلود (988.5k)
عناوین دوره های فرصت مطالعاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه همدان دانلود (0.0k)
لیست عناوین پژوهشکده بیمه بر اساس آئین نامه فرصت مطالعاتی دانلود (294.9k)
فرصت مطالعاتی 5 دانلود (327.0k)
فرصت مطالعاتی 3 دانلود (357.7k)
فرصت مطالعاتی 4 دانلود (159.7k)
شیوه نامه دوره فرصت مطالعاتی در وزارت نفت دانلود (1,862.1k)
شیوه نامه حمایت از فرصت مطالعاتی در واحدهای زیر مجموعه صمت دانلود (565.8k)
لیست فرصت مطالعاتی 1 دانلود (1,338.0k)