اعضای هیات علمی

علی بیننده

علی بیننده

علی بیننده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایران در آغاز شهرنشینی 2812040 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول و مبانی انسانشناسی 2812032 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
باستانشناسی و هنر آسیای صغیر 2812053 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شناخت وبررسی تمدنهای پیش ازتاریخ آسیا صغیر 2812098 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شناخت وبررسی تمدنهای دره سند( هاراپا مهانجادارو) 2812099 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
عملیات کاوش 2812186 10 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخچه علم باستانشناسی 2812029 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طراحی و ترسیم مدارک 2812066 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
مبانی تطور انسان انسان شناسی فرهنگی و فیزیکی 2812037 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
موزه داری 2812089 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ایران در آغاز شهرنشینی 2812040 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول و مبانی انسانشناسی 2812032 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
باستانشناسی و هنر آسیای صغیر 2812053 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
بررسی نظریه های باستان شناسی دوران پیش ازتاریخ 2812134 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
شناخت وبررسی تمدنهای پیش ازتاریخ آسیا صغیر 2812098 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
شناخت وبررسی تمدنهای دره سند( هاراپا مهانجادارو) 2812099 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تاریخچه علم باستانشناسی 2812029 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی و ترسیم مدارک 2812066 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2