اعضای هیات علمی

علی بیننده

علی بیننده

علی بیننده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طبقه بندی و گونه شناسی آثار مفرغی موزه بوعلی سینای همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
مطالعه بقایای استخوان جانوری تپه قلعه ننه ی مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
مطالعه روند تغییرات در سنت های تدفین از دوره مفرغ میانی تا عصر آهن I در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/19
بررسی نقوش سماوی (خورشید و ماه) در سفالینه های پیش از تاریخ ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/12
بررسی استقرارهای عصر آهنIII دشت ارومیه دکتری دانلود 1401/12/16
طبقه بندی و گونه شناسی سفالهای عصر آهن I در شمالغرب فلات ایران کارشناسی ارشد دانلود 1401/10/05
سیدمسعود لعل ابادی طبقه بندی و گونه شناسی آثار مفرغی موزه بوعلی سینای همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
صلاح الدین ابراهیمی پور بررسی باستانشناسی محوطه های هزاره ی اول ق.م شهرستان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
ساره پورشعبانیان بررسی نقوش سماوی (خورشید و ماه) در سفالینه های پیش از تاریخ ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/12
مهدیه جعفری مطالعه بقایای استخوان جانوری تپه قلعه ننه ی مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
فهیمه حمدیه معماری نوسنگی در فلات مرکزی و زاگرس ایران کارشناسی دانلود 1396/01/23
فاطمه عابدی امین تعیین حوزه نفوذ فرهنگ عبید شمالی (گارا) در غرب ایران کارشناسی ارشد 1398/11/26
سیروس فرامرزی فرهنگ عصر مفرغ دره رودخانه بشار (کهگیلویه) براساس یافته های باستان شناسی تپه کردلاغری کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/30
اسرین گنجی طبقه بندی و گونه شناسی سفالهای عصر آهن I در شمالغرب فلات ایران کارشناسی ارشد دانلود 1401/10/05
فاطمه وطن پور بررسی کاربردی و سبک شناسی مهرهای از دوره مس- سنگ تا اوایل عصر آهن در غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با پیش از تاریخ میان رودان، درة سند و شمال آفریقا 2812257 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز 2812232 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
باستان شناسی دوره مس سنگی ایران 2812201 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
باستانشناسی منظری 2812258 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
شناخت وبررسی تمدنهای پیش ازتاریخ آسیا صغیر 2812098 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
باستان شناسی دوره نوسنگی ایران 2812200 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
طراحی و ترسیم مدارک 2812066 4 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1401
مبانی تطور انسان انسان شناسی فرهنگی و فیزیکی 2812037 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
موزه داری 2812089 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ایران در آغاز شهرنشینی 2812040 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز 2812232 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شناخت وبررسی تمدنهای پیش ازتاریخ آسیا صغیر 2812098 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شناخت وبررسی تمدنهای دره سند( هاراپا مهانجادارو) 2812099 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی باستان شناسی 2812193 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
طراحی و ترسیم مدارک 2812066 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
مبانی انسان شناسی 2812190 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی تطور انسان انسان شناسی فرهنگی و فیزیکی 2812037 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3