اعضای هیات علمی

اسداله نقدی

اسداله نقدی

اسداله نقدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه نظام روابط اجتماعی در بخش اشتغال غیررسمی (مورد مطالعه شاگرد مکانیکی های چاپارخانه ی همدان) کارشناسی ارشد 1392/12/21
نسیبه امینی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش مردان نسبت به نقش اقتصادی زنان در شهر سنندج کارشناسی ارشد 1392/12/20
ناهید بابایی بررسی وضعیت انسجام خانوادگی در شهر همدان و عوامل اجتماعی موثر بر آن کارشناسی ارشد 1392/12/07
پیمان پروری پژوهشی در تعامل بین اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) کارشناسی ارشد 1394/07/14
یاور جمالی قراخانلو بررسی تاثیر سرمایه ی فرهنگی بر سازگاری بین هویت محلی و جهانی (مورد مطالعه شهر تبریز) کارشناسی ارشد 1392/08/25
شیدا حقیریان طراحی عرصه های مشارکت ساکنان مناطق فرودست شهری بر پایه اشتراکات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی(محله عباس آباد ساوه) کارشناسی ارشد 1394/11/07
حسین خوشناموند بررسی تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی بیگانگی از کار در بین معلمان شهر کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
محبوبه رویین تن بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شاغل در بخش اشتغال غیر رسمی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
علی رضا طاهری نیا مطالعه ی نظام روابط اجتماعی در بخش اشتغال غیر رسمی (مورد مطالعه شاگرد مکانیکی های چاپارخانه ی همدان) کارشناسی ارشد 1392/12/21
علیرضا طاهری نیا مطالعه نظام روابط اجتماعی در بخش اشتغال غیررسمی (مورد مطالعه شاگرد مکانیکی های چاپارخانه ی همدان) کارشناسی ارشد 1392/12/21
سیدحسین طباطبایی نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیطی سکونت گاه های غیررسمی نمونه موردی شهرکرج کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
سمیه فعلی مطالعه ی فرهنگ خرید در میان شهروندان جوان همدانی (مورد مطالعه : پاساژها و بازار شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
سیده مهسا قاسمی خالخالی بررسی جامعه شناختی و ادبی گور نوشته ها در استانهای کرمانشاه و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
ژیان کویک مولفه های موثر بر نگرش و رضایت ساکنان مسکن مهر کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
شکیبا کولیوند ارزیابی تأثیرات اجتماعی پارک های بانوان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
فریبا محمدرضایی بررسی جامعه شناختی رضایت از مسکن و تعیین کننده های اقتصادی و اجتماعی آن در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
فاطمه ناجی مهر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی در مناطق شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
هادی نجفی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری سازمانی (مورد مطالعه ادارات منتخب شهر همدان) کارشناسی ارشد 1392/07/03
آسیه نعمتی تاثیر شهرنشینی در ایجاد فرصتهای کشاورزی با تاکید بر کشاورزی شهری در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه اقتصادی 1312270 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
جامعه شناسی شهری 1312063 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نظریه های توسعه 1312199 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
جامعه شناسی توریسم 1312169 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی توسعه 1312068 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی سازمانها 1312069 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی شهری 1312197 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سمینار جامعه شناسی شهری(بررسی مسایل اجتماعی بازسازی مناطق جنگی) 1312242 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مهاجرت و شهرنشینی(جمعیت شناسی) 1312217 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی شهری 1312063 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مسائل توسعه 1312141 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پژوهش های شهری 1312173 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی توریسم 1312169 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی سازمانها 1312069 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی شهری 1311441 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهاجرت و شهرنشینی(جمعیت شناسی) 1312217 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی شهری 1312063 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مسائل توسعه 1312141 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مهاجرت و شهرنشینی(جمعیت شناسی) 1312217 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1