اعضای هیات علمی

آوا ایمانی

آوا ایمانی

آوا ایمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آواشناسی 1225085 2 01 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان 1225061 2 01 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
روش تحقیق در زبان شناسی 1225084 2 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
نحو 1225065 2 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
ساخت زبان فارسی 1225067 2 01 1402/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
شیوه استدلال نحوی 1225070 2 01 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
واجشناسی 1225059 2 01 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
اصول معنی شناسی 1225064 2 01 1401/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آواشناسی 1225085 2 01 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی 1225083 2 01 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش تحقیق در زبان شناسی 1225084 2 01 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نحو 1225065 2 01 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روان شناسی زبان 1225063 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ساخت زبان فارسی 1225067 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیوه استدلال نحوی 1225070 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
واجشناسی 1225059 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اصول معنی شناسی 1225064 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آواشناسی 1225085 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش تحقیق در زبان شناسی 1225084 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مقدمات زبانشناسی 1225001 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2