اعضای هیات علمی

آوا ایمانی

آوا ایمانی

آوا ایمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی زبان 1225063 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ساخت زبان فارسی 1225067 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیوه استدلال نحوی 1225070 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
واجشناسی 1225059 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اصول معنی شناسی 1225064 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آواشناسی 1225085 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش تحقیق در زبان شناسی 1225084 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مقدمات زبانشناسی 1225001 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نحو 1225065 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 9 نتیجه
از 1