اعضای هیات علمی

احمد ارشادی

احمد ارشادی

احمد ارشادی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید و نور تکمیلی روی ریشه دهی قلمه گل رز شاخه بریده کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/16
غربال گری برخی ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش بادام ایران برای مقاومت به سرمازدگی بر پایه ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1401/04/22
اثر پوترسین و اسپرمین بر مقاومت به خشکی نهال های بذری هلو (Prunus persica) و بادام (Prunus dulcis) کارشناسی ارشد 1393/07/09
اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی گردوی رقم چندلر کارشناسی ارشد 1400/12/17
اثر محلول پاشی سولفات پتاسیم بر تحمل به خشکی هلو رقم آلبرتا کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/27
بررسی تحمل به خشکی برخی از ارقام انگور به عنوان پایه برای رقم بیدانه سفید دکتری 1400/07/26
تأثیر محلول پاشی برگی سولفات پتاسیم روی برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم رشه در شرایط دیم کارشناسی ارشد 1400/08/01
اثر ریبو فلاوین و اسید فولیک بر عملکرد، رشد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1400/11/02
تعیین نیاز سرمایی و گرمایی برخی ارقام تجاری انجیر کارشناسی ارشد 1400/12/24
سمبه بهرامی بررسی تحمل به خشکی برخی از ارقام انگور به عنوان پایه برای رقم بیدانه سفید دکتری 1400/07/26
امید پوران تیوش تأثیر محلول پاشی برگی سولفات پتاسیم روی برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم رشه در شرایط دیم کارشناسی ارشد 1400/08/01
انسیه درویشی اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی گردوی رقم چندلر کارشناسی ارشد 1400/12/17
میلاد صفایی فر اثر ریبو فلاوین و اسید فولیک بر عملکرد، رشد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1400/11/02
علی محمد قاسمی سلوکلو تعیین نیاز سرمایی و گرمایی برخی ارقام تجاری انجیر کارشناسی ارشد 1400/12/24
منیژه کیانی اثر محلول پاشی سولفات پتاسیم بر تحمل به خشکی هلو رقم آلبرتا کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/27
زهرا نوروزی بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید و نور تکمیلی روی ریشه دهی قلمه گل رز شاخه بریده کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/16
نبی هداوند غربال گری برخی ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش بادام ایران برای مقاومت به سرمازدگی بر پایه ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1401/04/22
داریوش آتشکار غربال تعدادی از پایه های هیبرید سیب نسبت به تنش خشکی دکتری 1396/12/23
اقدس افشاری اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های تثبیت کننده ازت بر جذب عناصر غذایی و رشد انار (Punica granatum L.) رقم ملس ساوه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/31
اقدس افشاری اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار و باکتری های تثبیت کننده ازت بر جذب عناصر غذایی و رشد انار (Punica granatum L.) رقم ملس ساوه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/31
سمیه امرایی تبار تأثیر ملاتونین بر تحمل به خشکی پایه های کادامن و GF677 دکتری 1399/12/24
عاطفه امینی بررسی رابطه بین تجمع فیتوالکسین ها و مقاومت به قارچ Botrytis cinerea در سه رقم انگور ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مریم باقری تاثیر تیمارهای آب گرم و برخی ترکیبات شیمیایی بر القاء مقاومت به سرمازدگی میوه خرمالو (Dyospyrus kaki) دکتری 1393/07/09
علیرضا براتی جورابی تأثیر آبیاری بر کمیت و کیفیت میوه و کشمش انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1398/06/30
بهار بزن بیرانوند تاثیر کیفیت و طول دوره تابش نور در پایان دوره رشد بر میزان تجمع نیترات در اسفناج کارشناسی ارشد 1399/12/26
نوشین بهرامی خورشید اثر نوردهی تکمیلی و تنش شوری بر رشد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1399/08/27
فریاد بهمنی تأثیر پوترسین روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/07/05
پرنیا پاکان اثر نور تکمیلی بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد 1397/11/17
امیرحسین پروین فام اثر محلول پاشی کلسیم و ایندول بوتریک اسید بر برخی صفات میوه و عارضه لکه پوست استخوانی در پسته(Pistacia vera L.) رقم کله قوچی کارشناسی ارشد 1394/01/17
عباس جهانگیری فر اثر محلول پاشی کلرید پتاسیم وکلرید کلسیم بر کیفیت و کمیت انگور بی دانه سفید کارشناسی ارشد 1398/11/30
مسلم حامی ده سروی مقایسه میزان بیان ژن های کلیدی مسیر دوره نوری در ژنوتیپ های مقاوم وحساس به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
زینب حیدریان تاثیر گلایسین بتائین و ملاتونین بر مقاومت به خشکی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1396/11/21
محدثه السادات حسینی تأثیر ملاتونین و سدیم نیتروپروساید بر تحمل انگور رقم بیدانه سفید تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1399/12/26
حدیثه حقی اثر محلول پاشی کلرید کلسیم، سولفات پتاسیم و نفتالین استیک اسید بر تحمل به سرمای انگور رقم بیدانه سفید دکتری 1398/06/27
حمید خسروی نظراباد ارزیابی مقاومت به خشکی چهار رقم تجاری انار کارشناسی ارشد 1392/08/12
مرتضی خلج اثر باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده ازت بر رشد و جذب عناصر غذایی در گردو کارشناسی ارشد 1393/11/21
مرتضی خلج اثر باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده ازت بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی در پایه هیبرید هلو و بادام GF677 کارشناسی ارشد 1393/11/27
سپهر خنجری کاکاوندی اثر متیل جاسمونات بر تحمل به خشکی انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1395/09/21
سعید دارابی اثر همزیستی قارچ میکوریز بر میزان رشد و جذب برخی عناصر در قلمه های ریشه دار سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) کارشناسی ارشد 1393/11/22
راضیه رستمی تحمل چهارپایه هسته دار به کمبود آهن و کلروز ناشی از بی کربنات کارشناسی ارشد 1392/06/30
راضیه رستمی انتقال ژنهای B 1,3 Gluconase, Chitinase و PR1 به انگور جهت افزایش تحمل به سفیدک سطحی دکتری 1397/11/14
منوچهر رشیدی بهینه سازی فرآیند خشک کردن قرص فشرده تولیدشده از پودر گوجه فرنگی تحت شرایط مادون قرمز، مایکروویو- هوای گرم و خلائی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
معصومه رضایی اثر کاربرد قبل از برداشت متیل جاسمونات روی برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد 1397/07/07
زهرا زارعی اثر محلو پاشی کلسیم و پتاسیم بر تحمل به سرمای انگور رقم بی دانه سفید کارشناسی ارشد 1396/11/21
محمد رضا زکایی خسرو شاهی بررسی تحمل به خشکی پنج گونه از بادام های ایران بر اساس نشانگرهای مهم مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1392/09/13
ناصر ستاری نقش پلی آمین های درونزاد بر مقاومت به خشکی ارقام انگور رشه و یاقوتی کارشناسی ارشد 1394/12/22
مریم ستایش جلالی اثر سیلیسیوم روی مقاومت به سرما در گیاهچه های خربزه کارشناسی ارشد 1394/11/20
خدیجه طاهرپور اثر متیل جاسمونات بر تحمل به سرما ی گل های سیب رقم گلدن دلیشز کارشناسی ارشد 1394/11/14
منیژه عقیقی شریف اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر میزان رشد و جذب برخی عناصر غذایی در توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1398/11/15
مژگان غلامی اثر رژیم های گوناگون تغذیه و آبیاری بر نیاز سرمایی و مقاومت به سرمای انگور بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1395/06/31
افسانه فرحمندی اثر اسید آسکوربیک و تیامین روی رشد، عملکرد و کیقیت میوه توت فرنگی رقم" پاروس" کارشناسی ارشد 1399/12/23
جواد فرخی تولیر شناسائی تنوع زیستی فندق های بومی ایران با استفاده ازصفات مورفولوژیکی، نشانگرهای ریزماهواره و برخی ترکیبات شیمیائی دکتری 1395/12/11
پرستو قربانی اثر منگنز، سیلیسیم و براسینواستروئید بر تحمل تنش آبی دو رقم انگور در شرایط گلدانی و درون شیشه ای دکتری 1398/06/31
نور اله قهرمانزاده تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت برخی از جمعیت های ایرانی سماق (Rhus coriaria L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR کارشناسی ارشد 1396/01/27
حامد کیان فرد اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم بر تحمل به خشکی انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد 1395/11/23
سینا کردزاده تاثیر ایندول بوتیریک اسید، پوترسین و پراکسید هیدروژن بر ریشه زایی دو رگ هلو بادام پایه GF677 کارشناسی ارشد 1393/04/31
فرهاد کرمی غربال گری برخی ارقام توت فرنگی در پاسخ به دماهای پایین بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1395/11/17
روح الله کریمی ارزیابی اثر تغذیه و اسید ابسیزیک روی مقاومت به سرمای انگور (Vitis vinifera L.) دکتری 1393/06/25
لقمان کریمی تاثیر تغذیه با منابع آهن و اسیدیته محلول غذایی بر برخی وی‍گیهای رشدی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1394/11/04
احسان کشاورزیان نقش سلنیوم بر تحمل به خشکی پایه پسته بادامی کارشناسی ارشد 1395/10/22
پروانه محبی اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم بر تحمل به تنش خشکی انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1399/12/27
سعیده محمدی تاثیر روی و پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی توت فرنگی رقم پاروس تحت تنش شوری کارشناسی ارشد 1398/11/15
حسین مرادی ارزیابی تحمل به خشکی در نهالهای پیوندی و غیر پیوندی بادام با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1397/11/29
فرهاد مرادی اثر پوترسین و اسپرمیدین بر تحمل به خشکی نهال های آلبالو رقم بوترمو کارشناسی ارشد 1394/11/24
سیدصمد مرادی حیدراباد اثر ملاتونین برون زاد بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور تحت تنش سرما دکتری 1399/05/05
فاطمه مستوفی اثر محلول پاشی کلرید کلسیم بر کیفیت میوه ی شلیل رقم شمس طی دوره ی انبارداری کارشناسی ارشد 1399/08/28
زینب مقدم شهرتی تاثیر پوترسین خارجی روی رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی پیاز در خاک آلوده به کادمیوم کارشناسی ارشد 1397/11/27
بابک ولی زاده کاجی تراریزش درخت انار با استفاده از ژن Cry1Ac و انتخاب گیاهان تراریخت دکتری 1392/06/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 01 1403/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 2223180 2 01 1403/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
خشک میوه ها 2223161 2 01 1403/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
مباحث نوین در فیزیولوژی درختان میوه 2223208 2 01 1403/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 2223142 3 01 1403/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
میوه های معتدله 2223145 3 01 1403/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
اصلاح درختان میوه 2223193 2 01 1402/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
بیوتکنولوژی در علوم باغبانی 2223200 2 01 | نیمه دوم ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) 1402/11/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
روش های آماری پیشرفته 2223203 2 01 1402/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
مهارت های آزمایشگاهی 2223177 2 01 | نیمه دوم ترم چهارشنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مهارت های آزمایشگاهی 2223177 2 02 | نیمه اول ترم چهارشنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم چهارشنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 2223146 3 01 1402/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 01 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 2223180 2 01 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
خشک میوه ها 2223161 2 01 1402/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
عملیات درختان میوه 2223194 2 01 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مباحث نوین در اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه 2223240 2 01 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 2223142 3 02 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 2223142 3 01 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
میوه های معتدله 2223145 3 01 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4