اعضای هیات علمی

احمد ارشادی

احمد ارشادی

احمد ارشادی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر پوترسین و اسپرمین بر مقاومت به خشکی نهال های بذری هلو (Prunus persica) و بادام (Prunus dulcis) کارشناسی ارشد 1393/07/09
داریوش آتشکار غربال تعدادی از پایه های هیبرید سیب نسبت به تنش خشکی دکتری 1396/12/23
اقدس افشاری اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های تثبیت کننده ازت بر جذب عناصر غذایی و رشد انار (Punica granatum L.) رقم ملس ساوه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/31
اقدس افشاری اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار و باکتری های تثبیت کننده ازت بر جذب عناصر غذایی و رشد انار (Punica granatum L.) رقم ملس ساوه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/31
عاطفه امینی بررسی رابطه بین تجمع فیتوالکسین ها و مقاومت به قارچ Botrytis cinerea در سه رقم انگور ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مریم باقری تاثیر تیمارهای آب گرم و برخی ترکیبات شیمیایی بر القاء مقاومت به سرمازدگی میوه خرمالو (Dyospyrus kaki) دکتری 1393/07/09
فریاد بهمنی تأثیر پوترسین روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/07/05
پرنیا پاکان اثر نور تکمیلی بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد 1397/11/17
امیرحسین پروین فام اثر محلول پاشی کلسیم و ایندول بوتریک اسید بر برخی صفات میوه و عارضه لکه پوست استخوانی در پسته(Pistacia vera L.) رقم کله قوچی کارشناسی ارشد 1394/01/17
مسلم حامی ده سروی مقایسه میزان بیان ژن های کلیدی مسیر دوره نوری در ژنوتیپ های مقاوم وحساس به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
زینب حیدریان تاثیر گلایسین بتائین و ملاتونین بر مقاومت به خشکی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1396/11/21
حمید خسروی نظراباد ارزیابی مقاومت به خشکی چهار رقم تجاری انار کارشناسی ارشد 1392/08/12
مرتضی خلج اثر باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده ازت بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی در پایه هیبرید هلو و بادام GF677 کارشناسی ارشد 1393/11/27
مرتضی خلج اثر باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده ازت بر رشد و جذب عناصر غذایی در گردو کارشناسی ارشد 1393/11/21
سپهر خنجری کاکاوندی اثر متیل جاسمونات بر تحمل به خشکی انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1395/09/21
سعید دارابی اثر همزیستی قارچ میکوریز بر میزان رشد و جذب برخی عناصر در قلمه های ریشه دار سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) کارشناسی ارشد 1393/11/22
راضیه رستمی تحمل چهارپایه هسته دار به کمبود آهن و کلروز ناشی از بی کربنات کارشناسی ارشد 1392/06/30
راضیه رستمی انتقال ژنهای B 1,3 Gluconase, Chitinase و PR1 به انگور جهت افزایش تحمل به سفیدک سطحی دکتری 1397/11/14
منوچهر رشیدی بهینه سازی فرآیند خشک کردن قرص فشرده تولیدشده از پودر گوجه فرنگی تحت شرایط مادون قرمز، مایکروویو- هوای گرم و خلائی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
معصومه رضایی اثر کاربرد قبل از برداشت متیل جاسمونات روی برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد 1397/07/07
زهرا زارعی اثر محلو پاشی کلسیم و پتاسیم بر تحمل به سرمای انگور رقم بی دانه سفید کارشناسی ارشد 1396/11/21
محمد رضا زکایی خسرو شاهی بررسی تحمل به خشکی پنج گونه از بادام های ایران بر اساس نشانگرهای مهم مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1392/09/13
ناصر ستاری نقش پلی آمین های درونزاد بر مقاومت به خشکی ارقام انگور رشه و یاقوتی کارشناسی ارشد 1394/12/22
مریم ستایش جلالی اثر سیلیسیوم روی مقاومت به سرما در گیاهچه های خربزه کارشناسی ارشد 1394/11/20
خدیجه طاهرپور اثر متیل جاسمونات بر تحمل به سرما ی گل های سیب رقم گلدن دلیشز کارشناسی ارشد 1394/11/14
مژگان غلامی اثر رژیم های گوناگون تغذیه و آبیاری بر نیاز سرمایی و مقاومت به سرمای انگور بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1395/06/31
جواد فرخی تولیر شناسائی تنوع زیستی فندق های بومی ایران با استفاده ازصفات مورفولوژیکی، نشانگرهای ریزماهواره و برخی ترکیبات شیمیائی دکتری 1395/12/11
نور اله قهرمانزاده تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت برخی از جمعیت های ایرانی سماق (Rhus coriaria L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR کارشناسی ارشد 1396/01/27
حامد کیان فرد اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم بر تحمل به خشکی انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد 1395/11/23
سینا کردزاده تاثیر ایندول بوتیریک اسید، پوترسین و پراکسید هیدروژن بر ریشه زایی دو رگ هلو بادام پایه GF677 کارشناسی ارشد 1393/04/31
فرهاد کرمی غربال گری برخی ارقام توت فرنگی در پاسخ به دماهای پایین بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1395/11/17
روح الله کریمی ارزیابی اثر تغذیه و اسید ابسیزیک روی مقاومت به سرمای انگور (Vitis vinifera L.) دکتری 1393/06/25
لقمان کریمی تاثیر تغذیه با منابع آهن و اسیدیته محلول غذایی بر برخی وی‍گیهای رشدی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1394/11/04
احسان کشاورزیان نقش سلنیوم بر تحمل به خشکی پایه پسته بادامی کارشناسی ارشد 1395/10/22
حسین مرادی ارزیابی تحمل به خشکی در نهالهای پیوندی و غیر پیوندی بادام با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1397/11/29
فرهاد مرادی اثر پوترسین و اسپرمیدین بر تحمل به خشکی نهال های آلبالو رقم بوترمو کارشناسی ارشد 1394/11/24
زینب مقدم شهرتی تاثیر پوترسین خارجی روی رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی پیاز در خاک آلوده به کادمیوم کارشناسی ارشد 1397/11/27
بابک ولی زاده کاجی تراریزش درخت انار با استفاده از ژن Cry1Ac و انتخاب گیاهان تراریخت دکتری 1392/06/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 2223180 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
خشک میوه ها 2223161 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه 2223240 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در اصلاح و بیوتکنولوژی سبزیها 2223242 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 2223142 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 2223142 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
میوه های معتدله 2223145 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
اصلاح درختان میوه 2223193 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیوتکنولوژی در علوم باغبانی 2223200 2 01 نیمه اول ترم چهار شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 02 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 01 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 03 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش های آماری پیشرفته 2223203 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
میوه کاری تکمیلی 2223192 2 01 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 2223146 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 2223180 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های آماری پیشرفته 2223203 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات درختان میوه 2223194 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2