اعضای هیات علمی

فرهاد آلیانی

فرهاد آلیانی

فرهاد آلیانی   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جانی خانی الهه مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی کانسارآهن گلالی 2 کارشناسی ارشد 1393/07/07
رضا آزادی قطار مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاک های باقیمانده در جنوب همدان با تأکید بر منابع قرضه کارشناسی ارشد 1392/08/07
رضا ازادی قطار مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاکهای باقیمانده در جنوب همدان با تاکید بر منابع قرضه کارشناسی ارشد 1392/08/07
مهرداد امیری مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی پریدوتیت ها با تاکید بر پارامترهای شکنندگی )هرسین، کرمانشاه( کارشناسی ارشد دانلود 1397/01/07
آزاده ایوانی مطالعه زمین شناسی مهندسی توف ها به عنوان سنگ های ساختمانی در شمال ساوه کارشناسی ارشد 1395/11/05
ارزو خرم رودی کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن شهرک1 ، شرق تکاب کارشناسی ارشد 1393/07/07
حسین درخشنده پترولوژی سنگ های دگرگونی وپلوتونیک منطقه ی جنوب چشین –خاکو-فقیره (همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/28
سعید زارعی مطالعه کانی شناسی و ایزوتوپ های گوگرد در کانسار آهن کورکورا- 2 کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
رحیمه سالمی مطالعه سیالات درگیر و ژئوشیمی در کانسار آهن کوکورا- 1 (شهرک، شرق تکاب) کارشناسی ارشد 1392/06/30
رحیمه سالمی مطالعه سیالات درگیر و ژئوشیمی در کانسار آهن کورکورا-1 (شهرک، شرق تکاب) کارشناسی ارشد 1392/06/30
ناصر علمیزاده مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی توف ها در جنوب شرق شهرستان تفرش کارشناسی ارشد 1392/04/10
هادی موسوی خسروی مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی گابروها با تاکید بر پارامترهای موثر بر سنگ های ساختمانی (صحنه، کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1398/01/07
فاطمه مولایی مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های لوکوکرات مجموعه افیولیتی صحنه هرسین (شمال شرق کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1392/12/21
فاطمه مولایی مطالعه پیتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های لوکوکرات مجموعه افیولیتی صحنه هرسین (شمال شرق کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1392/12/21
اکرم نیازی بررسی شرایط دما و فشار تبلور و منشأ مگاکریست های آلکانی فلدسپار گرانیت های پورفیروئید توده پلوتونیک الوند (همدان) کارشناسی ارشد 1392/02/31
اکرم نیازی بررسی شرایط دما و فشار تبلور و منشا مگاکریست های آلکالی فلدسپار گرانیت های پورفیروئید توده پلوتونیک الوند (همدان) کارشناسی ارشد 1392/02/31
محمد نورمحمدی دما - فشار سنجی توده پلوتونیک آلموقولاق (شمال غرب همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
زیبا نوری مقدم lمطالعه ویژگی های زمین شناسی مهندسی توف های کرج در جنوب قزوین (منطقه آوج - آبگرم) به عنوان سنگهای ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/04
معصومه وفایی زاد مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپهای پایدار گوگرد در کانسار سرب و روی آهنگران، ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
معصومه وفایی زاد مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد در کانسار سرب و روی آهنگران، ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19