اعضای هیات علمی

فرهاد جعفرپورهمدانی

فرهاد جعفرپورهمدانی

فرهاد جعفرپورهمدانی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
برآورد مستقیم توابع انحراف بزرگ در سامانه های غیر تعادلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/02
قانون اول و دوم ترمودینامیک تحت جفت شدگی قوی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
مطالعه فرآیند موثر در یک مدل طردی نامتقارن با جریان بالا کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مطالعه رابطه افت و خیز - اتلاف با کمک رهیافت نرمودینامیک تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/13
محاسبه تابع انحراف بزرگ برای یک مدل ساده از بیان ژن کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/29
پراکندگی های محدود کننده تحرک گاز الکترون دو بعدی در ساختارهای چند لایه ای نیمه هادی های مدوله آلاینده ناهمکون کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/09
اعظم حسین نژاد مدل سازی تصادفی بیان ژن کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/23
زهرا شاملوئی برآورد مستقیم توابع انحراف بزرگ در سامانه های غیر تعادلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/02
فریبا محبی حسن ابادی مطالعه فرآیند موثر در یک مدل طردی نامتقارن با جریان بالا کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مهرانگیز نامور قانون اول و دوم ترمودینامیک تحت جفت شدگی قوی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
مرضیه اوشلی گذارفاز در دستگاههای تصادفی غیر مارکوف کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
ارغوان بختیار گشت تصادفی کوانتمی یک بعدی روی زنجیرهای باز و بسته کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
فاطمه بیگ محمدی رخدادهای نادر و تابع انحراف بزرگ در مکانیک آماری دور از تعادل کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
فلورا پورسلیم تقارنهای خاص در توابع انحراف بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
رضوان ترکاشوند شکست تقارن در دستگاه های پخش واداشته کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
رضوان ترکاشوند شکست تقارن در سیستمهای پخش واداشته کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
پگاه ترکمان افت وخیز مشاهده پذیرهای دینامیکی در فرایندهای تصادفی دکتری دانلود 1396/10/06
سید علی اصغر تروهید توابع انحراف بزرگ و فرآیندهای دور از تعادل دکتری دانلود 1396/10/30
سیده شیما جمالیان دینامیک موثر و انحرافات بزرگ در فرآیندهای تصادفی کارشناسی ارشد 1395/06/29
ندا چهاردولی نظریه انحراف بزرگ برای سامانه های غیر ارگودیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
معصومه خامه چی مجموعه های آماری دینامیکی و مشاهده پذیرهای جمعی دکتری دانلود 1396/10/30
فرهاد درسی مدلهای پلیمر روی شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
امین یزدان دوست همدانی چگالش در مکانیک آماری دور از تعادل دستگاههای یک بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
بهرام سهرابی بررسی جواب های سالیتونی معادله غیرخطی هیروتا-ساتسوما کارشناسی ارشد 1392/09/11
بهرام سهرابی بررسی جواب های سالیتونی معادله غیرخطی هیروتا- ساتسوما کارشناسی ارشد 1392/09/11
ایمان عبدلی روشهای اختلالی در یافتن توابع انحراف بزرگ کارشناسی ارشد 1396/07/13
نسرین یعقوب شاهی فرآیندهای تصادفی در علوم انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
سارا کاویانی بررسی وقایع نادر در سیستمهای دینامیکی دور از تعادل دارای حالات جاذب با استفاده از رهیافت دینامیک موثر دکتری دانلود 1397/11/16
فاطمه کریمی برگشت پذیری شرطی در سیستمهای تصادفی غیر تعادلی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
سحر گوهری توابع انحراف بزرگ در دستگاههای اتلافی کوانتمی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
عاطفه محمدی تلوار بررسی توزیع پول در جامعه با استفاده از مدلهای تصادفی فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
سحر مرامی مسئله نرخ تولید آنتروپی در سامانه های دور از تعادل با واکنش های بازگشت ناپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سحر نژادمسافر گذارفازهای دینامیکی در مجموعه های آماری دارای افت و خیز زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 2018381 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1400
مکانیک آماری پیشرفته2 2018330 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
خواص مقیاس و بازبهنجارش در فیزیک آماری 2018328 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مکانیک آماری پیشرفته 1 2018294 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک آماری پیشرفته2 2018330 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
خواص مقیاس و بازبهنجارش در فیزیک آماری 2018328 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک آماری پیشرفته2 2018330 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک آماری پیشرفته 1 2018127 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک آماری پیشرفته 2 2018201 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
خواص مقیاس و بازبهنجارش در فیزیک آماری 2018328 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
موضوعات ویژه گرایش فیزیک حالت جامد 2018141 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد دو شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1