اعضای هیات علمی

فیض الله جعفری

فیض الله جعفری

فیض الله جعفری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مبانی و ارکان مسؤولیت در اصول اروپایی حقوق مسؤولیت مدنی کارشناسی ارشد 1398/03/28
فاطمه امیری پری تحلیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با تاکید بر ماده 24 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کارشناسی ارشد 1398/03/27
حمزه داودی ماهیت حقوقی شرایط عمومی پیمان و تاثیر آن بر حقوق و تکالیف طرفین کارشناسی ارشد 1398/06/17
فرشاد رستمیان مبانی و ارکان مسؤولیت در اصول اروپایی حقوق مسؤولیت مدنی کارشناسی ارشد 1398/03/28
افسانه قاسمی نواب احکام ثابت و متغیر در نظام حقوق خانواده کارشناسی ارشد 1398/11/13
زهرا اسکندری تعذر در انجام تعهد و اثر آن در قراردادها کارشناسی ارشد 1394/11/04
مریم اصغری بررسی فقهی حقوقی عدم افشاء سمت وکیل در معامله با تاکید بر عقد نکاح کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/26
مینا بلوری فر مطالعه قرارداد آتی در بورس کارشناسی ارشد 1393/11/20
علی بهادری فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد 1393/03/17
سعید بهرامی تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن کارشناسی ارشد 1393/12/18
افسانه بهراملو اصول حاکم بر ضمانتنامه های مستقل بانکی کارشناسی ارشد 1394/10/19
مریم پارسافرد تأثیر فوت و حجر بر اجرای قراردادهای تسهیلات بانکی کارشناسی ارشد 1395/10/25
ناهید حسینی بررسی آثار حقوقی تقصیر عمدی در مقایسه با تقصیر غیرعمد کارشناسی ارشد 1393/11/20
مرضیه حسینی چگنی تحدید مالکیت خصوصی توسط حقوق عمومی از منظر فقه و حقوق کارشناسی ارشد 1393/11/20
هانیه حکمی صفت بررسی تحلیلی رابطه ورشکستگی و داوری کارشناسی ارشد 1393/11/27
فواد خانی مبنا و معیار مشروعیت نسب در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1397/11/15
زهرا خدایاری مطلق حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادها کارشناسی ارشد 1394/06/09
حسین دهقانی صارم مسؤولیت مدنی پرستار کارشناسی ارشد 1393/06/26
کیانوش رومی پور تحلیل مسؤولیت تضامنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1392/12/21
زهرا زارعی اذن در ضمان قهری کارشناسی ارشد 1393/07/14
وحید زین الدینی میمند تبعیت شرط از عقد کارشناسی ارشد 1392/11/01
مهدی زهره وند مسؤولیت محدود در حقوق تجارت کارشناسی ارشد 1392/12/13
حوریا سجادی شوریجه مسئولیت مدنی پزشک با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد 1392/07/02
نیکو صفرابادی مشروعیت قید عندالاستطاعه در مهریه کارشناسی ارشد 1392/11/12
پروین علی اقایی اجتماع اسباب با تاکید بر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 کارشناسی ارشد 1392/07/06
گزیزه علائی اردلان نظریه ارتباط موثر در حقوق بین الملل خصوصی کارشناسی ارشد 1392/07/06
جعفر فرمانی نظام حقوقی املاک فاقد سند رسمی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
نسترن کاکاوندی انحلال قراردادهای الکترونیکی کارشناسی ارشد 1393/11/26
رباب گودرزی راهکارهای حقوقی حمایت موثر از حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد 1394/11/04
مهرناز مختاری جایگاه حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری کارشناسی ارشد 1395/09/29
علی مرادی اورزمان معامله مدیران شرکتهای تجاری با خود کارشناسی ارشد 1393/06/19
ستاره نقی زاده تحلیل حقوقی ماهیت، ساختار کارکرد و فرابورس کارشناسی ارشد 1394/10/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 1215230 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد 1215031 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد 1215031 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
داوری بین المللی 1215093 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
داوریهای تجاری بین المللی 1215206 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
حقوق بین الملل خصوصی 1215187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین 1215090 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق تجارت بین الملل 1215103 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف 1215033 3 01 هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف 1215033 3 02 هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
حقوق تعهدات 1221071 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 1215230 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد 1215031 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد 1215031 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
داوری بین المللی 1215093 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
داوریهای تجاری بین المللی 1215206 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حقوق بین الملل خصوصی 1215187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حقوق تجارت بین الملل 1215103 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق قراردادهای نوین 1215262 1 01 هفته های زوج دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق قراردادهای نوین 1215262 1 02 هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2