اعضای هیات علمی

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
  • Analyzing the relationship between urban morphology
  • Urban energy consumption
  • Climate change
  • Thermal comfort and urban heat islands in different neighborhoods
  • And smart cities.

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
علم و هنر شهرسازی 1114054 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
کارگاه شهر سازی 5 1114042 5 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 1114053 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
روش تحقیق در شهرسازی 1114030 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
سمینار مسائل شهری 1114051 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری 1114049 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه شهرسازی 4 1114041 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مبانی مدیریت شهری 1114050 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مسکن 1114036 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی منطقه ای 1114039 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق در شهرسازی 1114030 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارگاه شهر سازی 5 1114042 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 1114044 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حقوق و قوانین شهری 1114047 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سمینار مسائل شهری 1114051 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کاربرد رایانه در شهرسازی 1114048 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 1114034 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی مدیریت شهری 1114050 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3