اعضای هیات علمی

سیداحسان حسینی دوست

سیداحسان حسینی دوست

سیداحسان حسینی دوست   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میثم اعتمادی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/21
علی بابایی بررسی واکنش نرخ بیکاری به ساختار مالیات در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
مریم بیاتانی تأثیر ساختار مالیاتی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
مریم پناه باد تأثیر انواع هزینه ‏های دولت بر فقر درآمدی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
اتیه جعفری بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز، نرخ تورم و کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
نائله حمیدانور بررسی نحوه پاسخ بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک ارزی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
امیرحسین عبادی فضل تأثیر سیاست های مالی بر ارزش افزوده بازار مسکن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/31
زهرا محمدی مهر بررسی نحوه پاسخ بازارهای سهام کشورهای عمده واردکننده نفت به شوک قیمت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
زهرا مهدی بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری در شرکت های بیمه عمر (شواهدی از ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 1314181 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اقتصاد خرد پیشرفته 2 1311358 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اقتصاد سنجی کاربردی 1311451 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اقتصاد کلان(3) 1311276 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تئوری اقتصاد سنجی1 1311253 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ریاضیات برای اقتصاد(2) 1311265 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اقتصاد خرد پیشرفته 1 1311355 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد سنجی (1) 1311278 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد سنجی 1311446 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد کلان(2) 1311274 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تئوری اقتصاد سنجی2 1311254 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ریاضیات برای اقتصاد(1) 1311264 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1314186 3 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد سنجی کاربردی 1311451 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد کلان (1) 1311272 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اقتصاد کلان(3) 1311276 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اقتصاد نهادی 1311314 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ریاضیات برای اقتصاد(2) 1311265 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد سنجی 1311446 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اقتصاد کلان(2) 1311274 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2