اعضای هیات علمی

حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه خواص حجمی، الکترومغناطیسی و آکوستیکی مخلوط های دو جزئی و سه جزئی شامل 3-آمینو-1-پروپانول، N,N- دی متیل استامید و سیکلوهگزانون در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/17
بررسی اثر دما و ساختار بر روی حجم فزونی و انحراف ضریب شکست برای سیستمهای دو جزئی و سه جزئی کارشناسی ارشد 1395/11/20
مطالعه سیستمهای دو و سه جزئی شامل 1و2-دی کلرو اتان با مشتقات بنزن در دماهای مختلف از دیدگاه تئوری و نظری دکتری 1395/11/11
بررسی موقعیت شناسی برهمکنشهای بین مولکولی در مخلوطهای دو جزئی N,N-دی متیل بنزیل آمین و N-متیل سیکلوهگزیل آمین و مونواتانول آمین با 1-آلکانولها با استفاده از خواص حجمی، گرماسنجی و آکوستیکی : مقایسه با مدل های مختلف دکتری دانلود 1400/10/23
اتدازه گیری خواص گرماسنجی، حجمی و آکوستیکی سیستمهای دو جزئی آنیلین و سیکلوهگزانون با آمین های مختلف-همبسته سازی داده های تجربی با معادلات ترمودینامیکی و شبیه سازی با مدل های محاسباتی دکتری دانلود 1400/10/23
پیبررسی خواص ترمودینامیکی محلول های دو جزئی شامل آلکانول ها، زایلین ها و آلکانول آمین ها با استفاده از مدل های ERAS وPC-SAFT دکتری دانلود 1400/06/28
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1401/03/05 0:10:40 ب.ظ دکتری دانلود 1400/10/23
بررسی حجم مولی فزونی، ضریب تراکم پذیری و انحراف ضریب شکست از حالت ایده آل برای محلول های غیر الکترولیت دو . سه جزئی شامل دی اتیل کربنات ، بوتیل استات و 2- پنتانول در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/20
بررسی اثر دما بر روی حجم مولی فزونی و انحراف ضریب تراکم پذیری ایزوآنتروپیک محلولهای دو جزئی و سه جزئی شامل: 0 -آمینو- 6 -پروپانول، سیکلو هگزانون و N -متیل سیکلو هگزیل آمین کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/03
بررسی برهمکنش های بین مولکولی در محلولهای آبی شامل گلایسین و والین با آرابینوز در دماهای مختلف : از دیدگاه حجم سنجی و آکوستیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
بهرام خوشکار بررسی اثر دما بر روی حجم مولی فزونی و انحراف ضریب تراکم پذیری ایزوآنتروپیک محلولهای دو جزئی و سه جزئی شامل: 0 -آمینو- 6 -پروپانول، سیکلو هگزانون و N -متیل سیکلو هگزیل آمین کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/03
ساناز قره زاده شیرازی پیبررسی خواص ترمودینامیکی محلول های دو جزئی شامل آلکانول ها، زایلین ها و آلکانول آمین ها با استفاده از مدل های ERAS وPC-SAFT دکتری دانلود 1400/06/28
زهرا اعظمیان بررسی خواص حجمی و انتقالی 2-بوتانول دی اتیلن گلیکول و 2-کلرو بوتان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مهدی جعفرنژاد مطالعه خواص حجمی و الکترومغناطیسی سیستمهای دی کلرو اتان با مشتقات بنزن دکتری 1395/11/11
عبدالحسین حقانی اندازه گیری خواص ترمودینامیکی شامل مایعات یونی آمینو اسید ها با نمکهای مختلف دکتری 1394/10/29
خاطره خانلرزاده مطالعه خواص فیزیکی- شیمیایی محلول های چندجزئی شامل آلکیل هالید، الکل، آمین و استر و مقایسه با تئوری های مختلف دکتری دانلود 1392/12/20
مهدی دادخواه تهرانی اتدازه گیری خواص گرماسنجی، حجمی و آکوستیکی سیستمهای دو جزئی آنیلین و سیکلوهگزانون با آمین های مختلف-همبسته سازی داده های تجربی با معادلات ترمودینامیکی و شبیه سازی با مدل های محاسباتی دکتری دانلود 1400/10/23
سیده فرشته روحانی بررسی خواص فیزیکی شیمیایی، آنتالپی، انرژی انحلال پذیری مایعات یونی فنیل متیل تری ازولیوم دکتری 1396/07/04
حدیث السادات سیدالحسینی حجم مولی فزونی و انحراف ضریب شکست از حالت ایده آل سیستمهای دو و سه جزئی شامل: (3-کلرو- 2-متیل -1- پروپن، آمیل الکل و اتیل گلیکول مونومتیل اتر) در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1348/10/11
مینا سلیمانی مطالعه خواص فیزیکی دو جزئی N- پروپیل آمین و متیل سیکلوهگزیل آمین و آلکانولها دکتری 1396/11/29
ثریا شیرولی حجم مولی فزونی و انحراف ضریب شکست از حالت ایده آل سیستمهای دو و سه جزئی شامل: (2- پروپانول، بوتیل آمین، ایزوبوتیل متیل کتون) در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/07
فهیمه فرقانی مطالعه پارامترهای ترمودینامیکی (حجم فزونی) و الکترومغناطیسی دو جزیی و سه جزیی اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر و متیل سیکلو هگزیل آمین و تری کلرو اتان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
فهیمه فرقانی بررسی موقعیت شناسی برهمکنشهای بین مولکولی در مخلوطهای دو جزئی N,N-دی متیل بنزیل آمین و N-متیل سیکلوهگزیل آمین و مونواتانول آمین با 1-آلکانولها با استفاده از خواص حجمی، گرماسنجی و آکوستیکی : مقایسه با مدل های مختلف دکتری دانلود 1400/10/23
لیلا فرهادی بررسی حجم مولی فزونی، ضریب تراکم پذیری و انحراف ضریب شکست از حالت ایده آل برای محلول های غیر الکترولیت دو . سه جزئی شامل دی اتیل کربنات ، بوتیل استات و 2- پنتانول در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/20
اکبر کاظمی بررسی اثر دما بر روی حجم مولی فزونی برای محلول پنتانول + پاینن + دی ایزو پروپیل اتر دکتری 1395/11/20
طاهره مرادیان نگرش ترمودینامیکی، آکوستیکی و هدایت سنجی بر همکنش های بین مولکولی پلی اتیلن گلیکول با آمینواسیدها در محلول های آبی در دما و غلظت های مختلف دکتری دانلود 1398/06/31
سهیل والی مطالعه خواص حجمی، الکترومغناطیسی و آکوستیکی مخلوط های دو جزئی و سه جزئی شامل 3-آمینو-1-پروپانول، N,N- دی متیل استامید و سیکلوهگزانون در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری غیر تعادلی 1915009 3 01 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی عمومی 1 1911001 3 03 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 1402/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
شیمی عمومی 2015108 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
شیمی فیزیک پیشرفته 1911133 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
شیمی فیزیک 2 1911044 3 02 | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
شیمی فیزیک 2 1911044 3 01 | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ترمودینامیک و مکانیک آماری غیر تعادلی 1915009 3 01 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
شیمی فیزیک 1 1911046 3 02 | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مکانیک آماری پیشرفته 1915005 3 01 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
زبان تخصصی شیمی 1911012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شیمی فیزیک 2 1911044 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی کوانتومی 2 1911194 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شیمی عمومی 1 1911001 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شیمی فیزیک 3 1911314 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شیمی کوانتومی 2 1911194 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2