اعضای هیات علمی

محمد خانجانی

محمد خانجانی

محمد خانجانی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کنه های تارتن ( بالا خانواده Tetranychoidea) مرتبط با گندمیان یکساله منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/29
سازوکارهای مقاومت جمعیت های کنه تارتن دولکه ای گل رز به فن پیروکسی میت در محلات دکتری دانلود 1399/03/27
کنه های پرواستیگمای مرتبط با فضای سبز شهری منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/27
عسلی فیاض بهمن امکان پرورش انبوه کنه شکارگرTyphlodromus (Anthoseius) bagdasarjani Wainstein & Arutunjan (Acari: Phytoseiidae) روی رژیم های مختلف غذایی دکتری دانلود 1397/11/16
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
مجید رخشنده کنه های تارتن ( بالا خانواده Tetranychoidea) مرتبط با گندمیان یکساله منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/29
فاطمه صابرفر سازوکارهای مقاومت جمعیت های کنه تارتن دولکه ای گل رز به فن پیروکسی میت در محلات دکتری دانلود 1399/03/27
علی اصغر احمدی مقاومت آنتی زنوزی و آنتی بیوزی ارقام گوجه فرنگی به کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus uriceae (Acari: Tetranychidae) کارشناسی ارشد 1392/12/13
محمد احمدحسینی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های تجاری گردو به کنه گال زگیلی برگ و کنه های شکارگر مرتبط با آن در استان های همدان و لرستان دکتری دانلود 1397/01/22
لیلا ایران نژادپاریزی ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی به پروانه مینوز Tuta absohuta (Lepidoptera; Gelechiidae) کارشناسی ارشد 1392/12/18
بهاره آصف پور نرخ شکارگری Hypoaspis aculeifer با تغذیه از دوبالان قارچ خوار Lycoriella sp. (Dip: Sciaridae) و Megaselia sp. (Dip: Phoridae) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
امیرحسین اقبالیان مطالعه تاکسونومی کنه های بالاخانواده (Bdelloidea (Acari: Prostigmata در غرب ایران دکتری دانلود 1394/05/10
علی اکبری فون کنه های بالاخانواده های Tydeoidea و Bdelloidea باغات منطقه شبستر و شناسایی کنه های tydeid همراه با قارچ های عامل بیماری سفیدک سطحی روی درختان آلوده دکتری دانلود 1394/11/20
محمدرضا امین مطالعه فون کنه های مرتبط با گلایول و دموگرافی Hypoaspis aculeifer در آزمایشگاه کارشناسی ارشد 1392/11/07
فاطمه امینی مطالعه مقایسه ای کنه های زیرراسته پیش استیگمای برخی از مناطق استان های همدان-کردستان-کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
الهام امین افشار اثر دماهای ثابت بر پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata (L.) در رژیم غذایی شته گل سرخ Macropsiphum rosae (L.) کارشناسی ارشد 1392/11/23
سمیرا بخشی مطالعه کنه های راسته پیش استیگمایان مرتبط با درختان زینتی استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
سیده فاطمه پاریاب شناسایی و بیولوژی کنه جوانه درختان هلو در باغات سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
سهیلا جعفری مطالعه کنه های اریوفید مرتبط با درختان مثمر، غیر مثمر و علف های هرز همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید جوادی خدری مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی برگ مو Colomerus (Acari: Eriophydiae) (Pagenstecher) در غرب ایران کارشناسی ارشد 1390/10/28
سعید جوادی خدری برهمکنش های متقابل ارقام انگور و کنه نمدی برگ مو(Acari: Eriophyidae) Colomerus vitis (Pagenstecher) با تأکید ویژه بر مقاومت گیاه میزبان دکتری دانلود 1396/10/28
مهدی حاجیلو نوسانات فصلی و زیست شناسی صحرایی کرم خوشه خوار انگور در تاکستان های منطقه کمیجان، استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
محمد حسن زاده مطالعه سیستماتیک کنه های بالاخانواده رافیگناتوئیده‏آ در استان آذربایجان‏غربی دکتری دانلود 1393/05/20
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
اصغر حسینی نیا " تاکسونومی مولکولی برخی از کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان مرکزی و پرورش گونه ی رایج" دکتری دانلود 1398/04/31
مهدی حقیقی مطالعه ی کنه های شکارگر و پارازیت مرتبط با بندپایان گون در منطقه ی سنقروکلیایی کارشناسی ارشد 1392/09/10
معصومه خانجانی تاکسونومی کنه های تارتن (Tetranychidae) ایران دکتری دانلود 1395/11/27
مریم درب امامیه سیستماتک کنه های دو بالاخانواده ی(Acari: Prostigmata) Eupodoidea و Tydeoidea در استان کرمانشاه دکتری دانلود 1394/06/22
سکینه رجبی فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با درختان گردو، انار، انجیر و آلو منطقه ریجاب کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
علی سینا زمانی شناسایی فون زنبورهای گرده افشان و مطالعه نوسانات فصلی آنها در چین های مختلف یونجه در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
مهرداد زمانی فر اثر پایروپروکسی فن روی کنه شکارگر Amblyseins sowirskii Athias-Henriot در آزمایشگاه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سیدمحمود صمدپور شناسایی کنه های راسته پیش استیگمای مرتبط با درختان سنجد استان همدان کارشناسی ارشد 1392/06/26
فائزه طاوسی اجود برهم کنش های قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae و کنهGaeolaelaps aculifer روی کنترل جمعیت Lycoriella auripila در تولید قارچ خوراکی دکتری دانلود 1396/06/20
لیلا عشایری القاء مقاومت در برخی از ارقام تجارتی توت فرنگی به کنه تارتن دولکه ای درگلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
نرگس فخاری شناسایی فون کنه های بالا خانواده ی Raphignathoidea در شهر زنجان کارشناسی ارشد 1392/11/27
امین فیروزفر فون کنه های بالا خانواده Raphignathoidea منطقه ریجاب کارشناسی ارشد 1391/09/19
مهدی کاکایی غربال و شناسایی عوامل مقاومت و حساسیت یونجهMedicago sativa L.) ) نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll.) با زیست سنجی و پروتئومیکس دکتری 1394/07/14
مهدی کریمی شناسایی کنه های مسافر، پارازیت و شکارگر مرتبط با آفات مکنده، پوست خوار و چوب خوار درختان میوه هسته دار در منطقه خرم رود شهرستان تویسرکان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
رضا لطیفی زاده تاثیر سمیت تنفسی اسانس رزماری و اسطوخودوس و اثرات سینرژیستی آن ها بر روی حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
لادن محمدی فون کنه های خانواده Stigmaeidae در استان همدان و مرکزی کارشناسی ارشد 1392/06/26
حمید محمودی راد تنوع زیستی کنه های مرتبط با محصولات انباری شهرستان های همدان و بهار کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
فرشاد مسعودیان کنه های Astigmata و تنوع گونه ای آنها در جنگل های استان همدان دکتری دانلود 1396/09/14
سجاد نیازی فون کنه های زیر راسته پیش استیگمای مرتبط با جنگل های بلوط در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/21
علیرضا ندری شناسایی کنه های شکارگر زیر راسته پیش استیگما مرتبط با عرصه های جنگلی و مرتعی منطقه الشتر کارشناسی ارشد 1392/11/23
آزاده ندیم کنه های پیش استیگمای مرتبط با محصولات کشاورزی در شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
زهرا هاشمی خبیر فون کنه های اریباتید استان آذربایجان غربی و تعیین اختلاف تنوع جوامع این کنه ها در مراتع استان دکتری دانلود 1394/06/18
نازیلا هنرپرور ارزیابی مقاومت برخی از ارقام و ژنوتیپ های مهم گیلاس و آلبالو نسبت به کنه قهوه ای در شرایط آزمایشگاهی دکتری دانلود 1395/02/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات مهم گیاهان زراعی 2220219 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
مدیریت آفات و بیماریها در شرایط گلخانه ای 2223207 2 01 نیمه اول ترم شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مدیریت تلفیقی آفات 2220206 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
رده بندی حشرات 2220248 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کنه شناسی تکمیلی 2220080 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری 2220096 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آفات مهم گیاهان زراعی 2220219 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت آفات و بیماریها در شرایط گلخانه ای 2223207 2 01 نیمه اول ترم شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت تلفیقی آفات 2220206 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
رده بندی حشرات 2220248 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
رده بندی حشرات 2220248 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کنه شناسی پیشرفته (بیواکولژی ،رفنار شناسیو فیزیولوژی ) 2220209 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کنه شناسی تکمیلی 2220080 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کنه شناسی تکمیلی 2220080 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری 2220096 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آفات مهم گیاهان زراعی 2220219 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت آفات و بیماریها در شرایط گلخانه ای 2223207 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت تلفیقی آفات 2220206 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
رده بندی حشرات 2220248 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
رده بندی حشرات 2220248 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2