اعضای هیات علمی

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان

لیلی ایزدی کیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه ی تنوع بافتی و ژنتیک سیلیمانیت درشیستها و هورنفلسهای منطقه ی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1402/10/10
تحلیل ساختاری چین خوردگی های غرب زرین رود (جنوب زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
ارتباط خصوصیات کانی شناسی، بافتی و ریزترک ها در گرانیتوئیدهای انتخاب شده از زون سنندج- سیرجان ) توده های الوند، حسن رباط و مریوان( با تاکید بر خصوصیات زمین شناسی مهندسی دکتری دانلود 1402/07/03
تحلیل ساختاری دایک ها و رگه های سنگ های دگرگونی شرق کوهستان الوند کارشناسی ارشد دانلود 1402/07/05
تحلیل ساختاری جنوب سنقر، کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/20
مراد یاوری تحلیل ساختاری جنوب سنقر، کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/20
رزیتا بازیار تحلیل ساختاری چین خوردگی های غرب زرین رود (جنوب زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
لیلی ایزدی کیان مطالعه ی عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر ناپایداری شیب های گردنه ی نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
حمداله بهرامخانی اینچه بررسی زمین شناسی و تحلیل ساختاری منطقه خدابنده-سلطانیه (جنوب شرق زنجان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
پریا بهزادتبار مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر روی وقوع زمین لغزش ها در منطقه زمان آباد، جنوب همدان کارشناسی ارشد 1392/04/17
پیمان تومک آنالیز ساختاری معدن سنگ آهن اختاچی با استفاده از روش مغناطیس سنجی، باختر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فرزاد حاجی عزیزی تحلیل ساختاری پهنه ی برخوردی کوهزاد زاگرس در جنوب مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/31
طیبه خاکسار بررسی مکانیسم جایگیری مجموعه پلوتونیک الوند کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
غلامرضا خدادادی شواهد زمین ساخت فعال مرتبط با گنبد نمکی چلگرد، باختر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
علی دهداری دما-فشارسنجی توده پلوتونیکی آلموقولاق و سنگهای دگرگونی در برگیرنده ی آنها، شمال غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
شیما ربانی تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی شرق و جنوب شرق بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سجاد رستمی شناسایی گسلهای فرعی گسل شمال تبریز با تاکید بر مطالعات سایزموتکتونیک و پهنه بندی خطر زمین لرزه در مسیرتونل های مترو تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
علی سوری تحلیل ساختاری گسل نهاوند با تاکید بر ویژگی لرزه خیزی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
علی رضا شهامی تحلیل ساختاری ساختگاه سد چمشیر، گچساران کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/26
یزدان شهریاری تحسینیان تحلیل ساختاری پهنه گسلی جوان اصلی زاگرس، جنوب نهاوند (باختر ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/07
لیدا صادقی تحلیل ساختاری بخش شمالی با تولیت الوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
لیدا صادقی تحلیل ساختاری بخش شمالی باتولیت الوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
محمدرضا فاضلی ستایش مطالع عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر پایداری شیب های گردنه نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
محمدرضا فاضلی ستایش مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر ناپایداری شیب های گردنه ی نقره کمر، جنوب غرب تفرش کارشناسی ارشد دانلود 1348/10/11
فریبا کردی تفسیر تاریخچه دگرگونی منطقه همدان با استفاده از سنگ ها و رگه های کیانیت دارظ کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
سیدمیعاد میرزاجانی تحلیل ساختاری و شواهد زمین ریختی رشد چین مرتبط با گسل تاقدیس ازگله کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مه لقا معمری تحلیل ساختاری دایک های شرق و شمال شرق بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
معصومه مولایی بررسی ریخت زمین ساخت و نوزمینساخت گسل توزلوگل، شمال اراک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
حسن نباتی تحلیل ساختاری غرب یاسوکند (بیجار) و ارتباط آن با رخداد کانی زایی آهن کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
محمدرضا نوردی بررسی ریخت زمین ساخت و نو زمینساخت منطقه نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی زمین شناسی 2015622 2 01 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
زمین ریخت شناسی 2015217 2 01 1403/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
زمین ساخت 2015202 2 01 1403/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) 2015488 1 01 نامشخص ترم دوم 1402
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) 2015487 1 01 1403/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
بافت ساختاری (عملی) 2015490 1 01 نامشخص ترم اول 1402
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 1402/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 2015533 2 01 نامشخص ترم اول 1402
مدل سازی زمین ساختی (عملی) 2015498 1 01 نامشخص ترم اول 1402
مدل سازی زمین ساختی (نظری) 2015497 1 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
زبان تخصصی زمین شناسی 2015622 2 01 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
زمین ریخت شناسی 2015217 2 01 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
زمین ساخت 2015202 2 01 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی) 2015488 1 01 نامشخص ترم دوم 1401
زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(نظری) 2015487 1 01 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
زمین شناسی صحرائی 2015021 4 03 1402/04/12 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1401
فتوژئولوژی (نظری) 2015200 1 01 1402/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
بافت ساختاری (عملی) 2015490 1 01 نامشخص ترم اول 1401
بافت ساختاری (نظری) 2015489 1 01 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 2015533 2 01 نامشخص ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3