اعضای هیات علمی

میلاد بگی

میلاد بگی

میلاد بگی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جمعیت شناسی ایران 1312034 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
جمعین شناسی سالخوردگی(جمعیت شناسی) 1312227 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق(جمعیت شناسی) 1312219 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آمار پیشرفته(جمعیت شناسی) 1312214 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
جامعه شناسی خانواده 1312065 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی 1312033 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
جمعین شناسی سالخوردگی(جمعیت شناسی) 1312227 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش های پیشرفته ی تحلیل داده ها 1312224 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
سمینار تحقیقات جمعیت شناسی 1312226 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی 1312216 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی جمعیت شناسی 1312003 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
جمعیت شناسی ایران 1312034 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
دیدگاه و سیایت های جمعیتی معاصر(جمعیت شناسی) 1312223 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش تحقیق(جمعیت شناسی) 1312219 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر(جمعیت شناسی) 1312222 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار پیشرفته(جمعیت شناسی) 1312214 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی خانواده 1312065 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی 1312033 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش های پیشرفته ی تحلیل داده ها 1312224 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سمینار تحقیقات جمعیت شناسی 1312226 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2