اعضای هیات علمی

محمدجعفر بنی اردلان

محمدجعفر بنی اردلان

محمدجعفر بنی اردلان   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عبدالحمید حیدری فرهتگ نگاری گویش دستگردی( دستجردی) با تاکید بر بسامد ریشه شناختی کارشناسی ارشد 1393/11/19
فرزانه گرجی تببین نظریه مناسبت ودلالت های تربیتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
فاطمه هاشمی زاده ابرقویی بررسی متن های فارسی به خط مانوی از تورفان کارشناسی ارشد 1392/09/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساخت زبان فارسی 1222037 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مسائل زبانشناسی 1216075 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقدمات زبان شناسی 1222042 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روان شناسی زبان 1225063 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کلیات زبانشناسی 2 به زبان انگلیسی 1216016 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه