اعضای هیات علمی

محمد رضا ذوقی پایدار

محمد رضا ذوقی پایدار

محمد رضا ذوقی پایدار   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تأثیر بازی درمانی کودک محور بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان مبتلابه اضطراب ناشی از کرونا کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/20
تدوین مدل ساختاری تبیین رفتار اجتماع گرا بر اساس انگیزه تعلق و حساسیت طردشدگی با میانجی گری اعتماد اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/19
اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر اضطراب و تنظیم هیجان کودکان دارای لکنت زبان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مولفه های تنیدگی ادراک شده و سازگاری هیجانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
بررسی و مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز(TDCS) و متادون درمانی بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال وابستگی به مواد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
نقش خرد در پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی نوجوانان پسر شهرستان کبودراهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
تأثیر روایت درمانی بر افکاراضطرابی و نشخوارفکری مادران مطلقه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/27
نقش سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی در پیش بینی میزان اختلال گیردادن کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
تاثیر اصلاح تصور بدنی با رویکرد شناختی-رفتاری بر طرحواره شرم و نقص و خودپنداره جسمانی دختران مصرف کننده وافر لوازم آرایشی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/19
پیش بینی شفقت به خود بر اساس وضعیت روانشناختی، معناداری زندگی و امنیت روانی ادراک شده در بیماران قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
تاثیر درمان تعاملی والد وکودک هیجان محور بر نحوه واکنش والدین به هیجانات منفی کودکان، کاهش نشانگان افسردگی و بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به افسردگی دکتری دانلود 1400/12/22
مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر شفقت و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/23
تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر تکنیک های ذهن آگاهی (MBSR) بر خستگی چندبعدی و تمرکز در داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/03
نوشین اشجع آروان مقایسه ویژگی های شخصیت، مکانیسم های دفاعی، الگوهای پایش اضطراب و صمیمیت در مراجعه کنندگان به متخصصان قلب و گوارش با افراد سالم کارشناسی ارشد 1399/11/14
میلاد پرکالیان تدوین مدل ساختاری دلبستگی اضطرابی براساس آزار عاطفی، تنظیم هیجان و حافظه هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/12
سارا پورنقی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مولفه های تنیدگی ادراک شده و سازگاری هیجانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فرهاد جوکار تدوین مدل برای تبیین کیفیت زندگی بر مبنای خودشناسی، خرد و ادراک رنج در بیماران مبتلا به سرطان دکتری دانلود 1399/12/24
پریا حسینی اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیصی بر اضطراب و تنظیم هیجان کودکان دارای لکنت زبان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
زهرا حسنی خوش بررسی و مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز(TDCS) و متادون درمانی بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال وابستگی به مواد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
هانیه رحیمی خشوئی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
فاطمه صدرا تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برتنیدگی ادراک شده ونشخوار خشم در دانش آموزان دختر ساکن خوابگاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
شادی محمدی تاثیربرنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به لکنت زبان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
زهرا اقایی سمیرمی شناسایی عوامل محافظتی روان شناختی در مواجهه با شوک زندان کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/18
سجاد پاک روان تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و تحمل ابهام در دانشجویان دارای نشانگان اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/26
آمنه جهانتیغ عوامل تعیین کننده شادی در دانش آموزان و رابطه آن با انگیزش و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
علی اصغر چگینی تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار دکتری دانلود 1395/06/21
راضیه حاجی مرادی تدوین مدلی برای تبیین تعارضات زناشویی براساس نحوه ابراز هیجانات و روابط موضوعی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
سجاد حسینی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر اعتماد به نفس و خودپنداره دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
محیا حسینی نقش سرمایه های روان شناختی و ثبات قدم در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
طاهره خزاعی پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان براساس باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و عدالت آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
مرضیه خلیلیان گورتانی بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/19
فاطمه دروه یی تأثیر آموزش برنامه ی تنظیم هیجان متمرکز بر پرورش شفقت بر استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
ظریفه رستمی پیش بینی بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
ثمانه زارعی بهروز پیش بینی مهارت های ارتباطی اعضای هیئت علمی بر مبنای هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
لیلا طالبی تأثیرآموزش ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و جهت گیری زندگی مثبت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام. اس) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/12
شیدا غلامی تبیین خودپنداره تحصیلی براساس ثبات قدم با میانجیگری ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دوره متوسطه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
ازاده فیضی برناجی تاثیر بازی های رایانه ای بر سرعت پردازش اطلاعات و مهارت حل مسئله ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
عباس محمدی تاثیر آموزش شیوه ی کاوشگری بر تفکرانتقادی و خودراهبری یادگیری در درس علوم تجربی در دانش آموزان پسر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
سروه محمدزاده تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین دکتری دانلود 1395/06/21
زینب مرادی پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس سیستم های بازداری فعال سازی رفتاری و ناگویی هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
راحله مشاوری ایزدی تاثیر خودتنظیمی گام به گام بر تعلل ورزی در انجام تکالیف تحصیلی دانش آموزان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
محیا مهرابی پور پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
صفدر نبی زاده مقایسه نوع دخالت والدین در یادگیری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه و کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
حمیرا نظری فر پیش بینی نگرش به زمان، انگیزه و عملکرد تحصیلی براساس معنای تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
کبری هنری لطیف پور تحلیل پدیدارشناسانه تجربه ابتلا و مدیریت بیماری ام اس در بین مبتلایان به این بیماری و آثار اجتماعی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/20
مینا وثوقی کردکندی مطالعه برخی تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی هراس اجتماعی در میان افراد 18 تا 40 ساله همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
بهنوش یوسفی پیش بینی بهزیستی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجی گری جهت گیری هدف در دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احساس و ادراک 1313038 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1313100 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
علوم اعصاب شناختی 1313130 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کاربرد آزمونهای روانشناختی 1313248 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 1313204 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روانشناسی فیزیولوژیک 1313039 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روانشناسی فیزیولوژیک و نور و پسیکولوژی 1313191 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
احساس و ادراک 1313038 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روانشناسی بالینی 1313193 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روانشناسی شناختی 1313046 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1313100 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
علوم اعصاب شناختی 1313130 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کاربرد آزمونهای روانشناختی 1313248 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1313094 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 1313204 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روانشناسی سازمانی 1314103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روانشناسی فیزیولوژیک 1313039 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/12 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روانشناسی فیزیولوژیک و نور و پسیکولوژی 1313191 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روشهای تغییر و اصلاح رفتار 1313161 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/13 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبانی روان شناسی-مفاهیم اساسی 1312005 3 06 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2