اعضای هیات علمی

منوچهر رشادی

منوچهر رشادی

منوچهر رشادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1312024 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی روستائی 1312062 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی جهان سوم 1312040 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
جامعه شناسی دینی 1312255 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1312024 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
جامعه شناسی جهان سوم 1312040 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1312024 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1