اعضای هیات علمی

محمد سیاری

محمد سیاری

محمد سیاری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر کلریت سدیم و اسید سیتریک بر کیفیت و پوسیدگی میوه توت فرنگی رقم پاروس طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
بررسی اثر اسانس شمعدانی عطری، روغن کدوی تخمه کاغذی و هگزانال روی برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه گلابی رقم لوئیز بن طی انبار سرد کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/20
نقش ملاتونین در رسیدن و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی دکتری 1399/04/17
اثر برخی محرک های زیستی و غیر زیستی بر تولید وین بلاستین و وین کریستین در گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus L.) باز زا شده از جنین های سوماتیکی دکتری 1400/12/22
اثر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیکی بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل Echinacea purpurea کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
علی ابوالفتحی اثر پوشش ژل آلوئه ورا و روغن بادام روی عمر انباری و برخی ویژگی های کیفی میوه انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد 1394/07/14
هدی احمدی ارزیابی اثر تیمارهای خراش دهی، نیترات پتاسیم، متیل جاسمونات، جیبرلین و چینه ی سرمایی بر جوانه زنی بذر کَبَر (Capparis spinose L.) کارشناسی ارشد 1398/11/29
نعیمه اسکندرلو اثر بسته بندی نانو سیلیکات بر ویژگی های کیفی قارچ تکمه ای در انبار کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
سجاد الوندی اثر اسکوربات کلسیم و تیمار گرمایی بر کنترل قهوه ای شدن و برخی صفات کیفی قارچ تکمه ای طی دوره انبار کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
پروین باباخانی اثر بنتونیت سدیم-کلسیم و سوربات پتاسیم بر حفظ کیفیت و کاهش وزن میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
پرنیا پاکان اثر نور تکمیلی بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد 1397/11/17
زهره توکل طلب اثر پرتو تابی فرابنفش C و تیمار آب گرم روی انبارمانی پرتقال رقم تامسون ناول کارشناسی ارشد 1398/04/30
محدثه جعفری اثر روش خشک کردن روی برخی از مواد مؤثره عصاره دو گونه مریم گلی کارشناسی ارشد 1399/12/10
مریم چوبتاشانی اثر پوشش کیتوزان و نانو فیبر کیتوزان بر کیفیت و انبارمانی میوه ی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1397/11/06
عرفان حسینی فرود اثر کاربرد قبل و پس از برداشت ترکیبات حاوی هگزانال روی برخی از شاخص های کمی و کیفی کلم بروکلی طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد 1399/12/20
مریم حمیدی مطالعه دماهای کاردینال جوانه زنی بذر و تاثیر مراحل فنولوژیکی بر میزان برخی از مواد موثره تاج خروس گسترده (Amaranthus blitoides) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
صدیقه زارع اثر اسکوربات کلسیم بر عمر انبارمانی میوه گوجه فرنگی رقم ریو گرند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
شقایق شاکری اثر محلول و بخار هگزانال روی برخی ویژگی های کیفی و انبارمانی قارچ تکمه ای کارشناسی ارشد 1395/07/13
بهاره شیربیگی اثر ازن بر انبارمانی و برخی شاخص های کیفی میوه توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1395/11/12
مریم شعبانلو اثرکاربرد هگزانال، اسانس شمعدانی عطری، روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه (EFF) روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1395/12/24
نادیا شهبازی مقایسه برخی خواص فیتوشیمیایی میوه و ویژگی های دارویی پسماند در هشت رقم انار ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
شیما شهری مقایسه اثر منطقه و تراکم گیاه بر رشد کنگر فرنگی تحت تاثیر زمان کاشت کارشناسی ارشد 1392/06/26
صبا صادقی عنوان: اثر تیمار ازن و بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده روی انبارمانی و برخی خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه ای کارشناسی ارشد 1397/11/15
فروغ صیدپور ارزیابی تحمل به سرمای گیاهچه های خیار (Cucumis sativus L.) با تیمار برخی از ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی کارشناسی ارشد 1392/06/27
طاهره طریقی حسن پور اثر سالیسیلیک اسید، کیتوزان و سالیسیلول کیتوزان بر عمرانباری و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد 1396/12/10
فاطمه عبدالی ورکانه ارزیابی گوناگونی و ساختار ژنتیکی برخی توده های بومی گل محمدی با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD و مقایسه برخی صفات فیتوشیمیایی کارشناسی ارشد 1397/11/27
زهراسادات عسگریان اثر پرتودهی با نور فرابنفشC بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو در انبار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
رضا غریبی اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات در کنترل برخی بیماری های قارچی پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا کارشناسی ارشد 1392/06/27
مهسا قاسمی راستی بررسی تنوع ژنتیکی 6 جمعیت گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از نشانگر ISSR و مقایسه این جمعیت ها براساس محتوای اسیدهای فنلیک کارشناسی ارشد 1397/11/28
سامیه قائلونی بررسی جوانه زنی و دماهای کاردینال بذر و اثر مراحل فنولوژیکی گیاه روی برخی مواد موثره اسفناج وحشی (Atriplex patula) کارشناسی ارشد 1399/08/28
افسانه قشلاقی بررسی اثر بخار هگزانال روی حفظ کیفیت کلم بروکلی طی دوره نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فردین قنبری بررسی مکانیزم های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، هورمونی و مولکولی اثر تنش خشکی بر تحمل به سرما گیاه گوجه فرنگی دکتری دانلود 1396/07/10
حمیرا کاظمی پور اثر1- متیلسیکلوپروپان، آب گرم و پرتو تابی فرابنفشCروی انبارمانی وبرخیویژگی هایکمی و کیفی میوه انگور رقمگلین بارماقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
نسترن مدیریان اثر سوربات پتاسیم و کیتوزان بر عمر انباری و برخی شاخص های کمی و کیفی پرتقال رقم تامسون ناول کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
منیره مرادی فرسا اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد روی برخی ترکیبات فنلی و ظرفیت پاد اکسایشی عصاره گیاه مفراح(Nepeta crispa L کارشناسی ارشد 1398/06/15
بهزاد میرانشاهی اثر کاربرد متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و محتوای اسانس گیاه مرزه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/27
نورالله موسی کرباسی اثر اسانس گیاه دارویی مفرا (Nepeta crispa) و عصاره نشاء گوجه فرنگی بر کنترل برخی از قارچ های بیماری زای پس از برداشت پرتقال رقم مورو کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
مهدی نظری خانمیری اثر آسکوربات کلسیم و اسید آسکوربیک بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و مقاومت به سرما در گیاهچه های گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
فهیمه نوروزی اثر پوشش دهی ژل آلوئه ورا و موسیلاژ بذر ریحان بر انبارداری و کیفیت میوه زردآلو رقم نوری و گیلاس رقم تک دانه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باغبانی عمومی 2211050 3 02 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
باغبانی عمومی 2211050 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 2223175 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
مبانی تولید گیاهان باغی 2219215 3 01 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (14:30 - 16:30)
اصول باغبانی 2223218 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی عمومی 2211009 3 02 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
کیفیت در محصولات باغبانی 2223201 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 02 نیمه اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی 2223175 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
مبانی تولید گیاهان باغی 2219215 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول باغبانی 2223218 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
باغبانی عمومی 2211050 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3