اعضای هیات علمی

مهرانه خدامرادپور

مهرانه خدامرادپور

مهرانه خدامرادپور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیش بینی شاخص خشکسالی سنجش از دوربا تحلیل طیفی تکین در اقلیم های خشک ومرطوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
مدلسازی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت در اقلیم آینده همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
پیش بینی خشکسالی بر پایه شاخص استانداردشده بارش و تبخیر- تعرق (SPEI) با استفاده از شبیه سازی های مدل منطقه ای اقلیمیRegCM طی دوره آماری (2023-2015) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
پیش بینی داده های تغییرات سطح آب زیرزمینی ماهواره گریس با استفاده از سری زمانی (حوضه دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد 1399/08/27
هاوژین زرین مهر پیش بینی داده های تغییرات سطح آب زیرزمینی ماهواره گریس با استفاده از سری زمانی (حوضه دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد 1399/08/27
امین سپهری نجاتی مدلسازی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت در اقلیم آینده همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
فاطمه سلیم پیش بینی شاخص خشکسالی سنجش از دوربا تحلیل طیفی تکین در اقلیم های خشک ومرطوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
کورش چهاردولی ارزیابی املاح موجود در ریزش های جوی برخی ایستگاه های منتخب هواشناسی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
فاطمه خانی پیش بینی تغییرات فصل گرمایی رشد در امتداد دریاچه ارومیه در دهه آینده (2025-2016) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمدرضا سعیدی بررسی الگوی مکانی-زمانی حساسیت تبخیر- تعرق مرجع روزانه به متغیرهای اقلیمی با روش تحلیل مولفه ی اصلی در حوضه آبریز کرخه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
زهره سورمیری نژاد پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی کشاورزی SPEI با رگرسیون لوجستیک رتبه ای در اقلیم های متفاوت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
روژین شهرام بررسی اثر تغییر اقلیم در برآورد تبخیر- تعرق واقعی محصولات مهم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/06
لیلا قوی ارزیابی تبخیر-تعرق مرجع محصول MODIS16 Global سنجنده MODIS در نواحی متفاوت اقلیمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
محمدجواد مشهدیان رابطه ی تغییر اقلیم و تغذیه ی آب زیر زمینی در دشت تویسرکان، استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
الهام مظاهری اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های فصل بارندگی در نواحی نیمه خشک(مطالعه موردی استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
سامانه های اطلاعات جغرافیایی تکمیلی 2224394 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 03 | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
بیوفیزیک محیطی 2219204 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
تجزیه های آماری چند متغیره 2224314 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سامانه های اطلاعات جغرافیایی تکمیلی 2224394 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی هواشناسی(هواشناسی کشاورزی) 2224207 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجزیه های آماری چند متغیره 2224314 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 02 نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 01 نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2