اعضای هیات علمی

مهرانه خدامرادپور

مهرانه خدامرادپور

مهرانه خدامرادپور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی کشاورزی SPEI با رگرسیون لوجستیک رتبه ای در اقلیم های متفاوت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
ارزیابی املاح موجود در ریزش های جوی برخی ایستگاه های منتخب هواشناسی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
بررسی اثر تغییر اقلیم در برآورد تبخیر- تعرق واقعی محصولات مهم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/06
پیش بینی داده های تغییرات سطح آب زیرزمینی ماهواره گریس با استفاده از سری زمانی (حوضه دریاچه ارومیه) کارشناسی ارشد 1399/08/27
پیش بینی خشکسالی بر پایه شاخص استانداردشده بارش و تبخیر- تعرق (SPEI) با استفاده از شبیه سازی های مدل منطقه ای اقلیمیRegCM طی دوره آماری (2023-2015) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
کورش چهاردولی ارزیابی املاح موجود در ریزش های جوی برخی ایستگاه های منتخب هواشناسی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
زهره سورمیری نژاد پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی کشاورزی SPEI با رگرسیون لوجستیک رتبه ای در اقلیم های متفاوت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
فاطمه خانی پیش بینی تغییرات فصل گرمایی رشد در امتداد دریاچه ارومیه در دهه آینده (2025-2016) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمدرضا سعیدی بررسی الگوی مکانی-زمانی حساسیت تبخیر- تعرق مرجع روزانه به متغیرهای اقلیمی با روش تحلیل مولفه ی اصلی در حوضه آبریز کرخه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
روژین شهرام بررسی اثر تغییر اقلیم در برآورد تبخیر- تعرق واقعی محصولات مهم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/06
لیلا قوی ارزیابی تبخیر-تعرق مرجع محصول MODIS16 Global سنجنده MODIS در نواحی متفاوت اقلیمی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
محمدجواد مشهدیان رابطه ی تغییر اقلیم و تغذیه ی آب زیر زمینی در دشت تویسرکان، استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
الهام مظاهری اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های فصل بارندگی در نواحی نیمه خشک(مطالعه موردی استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سامانه های اطلاعات جغرافیایی تکمیلی 2224394 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی هواشناسی(هواشناسی کشاورزی) 2224207 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجزیه های آماری چند متغیره 2224314 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 02 نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 01 نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سامانه های اطلاعات جغرافیایی تکمیلی 2224394 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجزیه های آماری چند متغیره 2224314 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2