اعضای هیات علمی

مجتبی حیدری

change-logo

مجتبی حیدری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتوئیدی با تاکید بر هوازدگی و خستگی دکتری دانلود 1392/06/16
مطالعه شاخصهای هوازدگی سنگهای گرانیتوئیدی جنوب قروه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
برآورد میزان رسوب خیزی حوضه آبریز سد جره (استان خوزستان) با استفاده از روش ام پسیاک و ای پی ام کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/02
نذیر اخگر مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر ناپایداری شیروانی های خاکی مسیر خط آهن دورود- خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
محمد زرین شجاع استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگهای گرانیتوئیدی، شیست، اسلیت، فیلیت و مرمریت همدان-بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
محمد زرین شجاع استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگهای گرانیتوئیدی، شیست، اسلیت، فیلیت و مرمریت همدان-بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
منا صلواتی ارزیابی رفتارهای دوام پذیری سنگهای سست سازند قم در جنوب قم کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
مرتضی عبیاوی برآورد میزان رسوب خیزی حوضه آبریز سد جره (استان خوزستان) با استفاده از روش ام پسیاک و ای پی ام کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/02
مصطفی ابراهیمی ازندریانی ویژگی های دوام پذیری و مقاومتی سنگ های سست با تاکید بر کاربرد آزمایش نفوذ سوزن (سنگ های آهکی، ماسه سنگ هاو توف آبگرم، آوج و کبودرآهنگ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/17
رضا ازادی قطار مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاکهای باقیمانده در جنوب همدان با تاکید بر منابع قرضه کارشناسی ارشد 1392/08/07
هیرش تابا تاثیر خواص بافتی و پتروگرافی بر رفتار مکانیکی ماسه سنگهای مزوزوئیک و سنوزوئیک استان های همدان و قزوین کارشناسی ارشد 1392/08/05
مهدی ترابی کاوه ارزیابی زوال سنگ های کربناته تشکیل دهند ی آثار تاریخی به منظور ارائه یک مدل تخمین زننده ی نرخ تخریب (موارد منتخبی از استان های فارس، خوزستان و کرمانشاه) دکتری دانلود 1395/06/27
سیدحسین جلالی مقایسه ی رفتار مقاومتی سنگ های بکر سازند قم با استفاده از آزمون های شاخص (مطالعه موردی: جنوب قم) دکتری دانلود 1396/07/11
مریم حیدریان استفاده ار آزمایش پانچ در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی سنگ های سست سازند قم در شرق و شمال شرق همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/19
وحید رستگاریان مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد پاتاق با تدکید بر خواص زمین شناسی مهندسی مارنها (سرپل ذهاب) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
محمد زرین شجاع استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگهای گرانیتوئیدی، شیست، اسلیت، فیلیت و مرمریت همدان-بروجرد کارشناسی دانلود 1396/11/24
محمد زرین شجاع استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگهای گرانیتوئیدی، شیست، اسلیت، فیلیت و مرمریت همدان-بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
محمد زرین شجاع استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگهای گرانیتوئیدی، شیست، اسلیت، فیلیت و مرمریت همدان-بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
محمد زرین شجاع استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگهای گرانیتوئیدی، شیست، اسلیت، فیلیت و مرمریت همدان-بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
محمد زرین شجاع استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی منتخبی از سنگهای گرانیتوئیدی، شیست، اسلیت، فیلیت و مرمریت همدان-بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
بهمن ساعدی ارزیابی زوال پذیری سنگ آهک های بیستون با تاکید بر سنگ نبشته داریوش کارشناسی ارشد 1392/03/06
سحر علیزاده بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی جنوب منطقه شهری همدان با تاکید بر نوع کاربری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
داود فریدونی مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های دگرگونی استان همدان با تاکید بر ناهمسانگردی دکتری 1392/10/25
حمید فرهادی مطالعه شاخص هوازدگی سنگ های گرانیتوئیدی جنوب قروه کارشناسی ارشد 1392/06/31
سیامک مرادی استفاده از آزمون نفوذ سوزن در پیش بینی ویژگی های مقاومتی سنگ های سست سازند قم درشرق و شمال شرق همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/04
ساجدالدین موسوی بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند آغاجاری با تاکید بر هوازدگی کوتاه مدت و درازمدت در استان خوزستان دکتری 1392/12/05
علی اکبر مومنی ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتی الوند با تکیه بر خستگی و هوازدگی دکتری 1392/06/16
مجید نیکوفر بررسی ویزگیهای مهندسی نمونه هایی از سنگهای ساختمانی در چرخه های انجماد و ذوب آب کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
مهران نوری مطالع خواص زمین شناسی مهندسی واحد کنگلومرایی سازند قم (شمال شرق همدان) کارشناسی ارشد 1392/11/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی مهندسی پیشرفته 2 (عملی) 2015320 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
زمین شناسی مهندسی پیشرفته2(نظری) 2015319 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زمین فیزیک 2015151 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مخاطرات زمین شناختی 2015502 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زمین شناسی مهندسی آب های زیرزمینی 2015247 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زمین فیزیک زیست محیطی 2015603 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مکانیک خاک 2015052 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
خطرهای زمین شناختی 2015526 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
زمین شناسی مهندسی پیشرفته 2 (عملی) 2015320 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
زمین شناسی مهندسی پیشرفته2(نظری) 2015319 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زمین فیزیک 2015151 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
مخاطرات زمین شناختی 2015502 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک خاک 2015052 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
خطرهای زمین شناختی 2015526 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
بهسازی زمین 2015433 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
خاک های مشکل آفرین 2015592 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
زمین شناسی مهندسی آب های زیرزمینی 2015247 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زمین شناسی مهندسی پیشرفته 2 (عملی) 2015320 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی مهندسی پیشرفته2(نظری) 2015319 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین فیزیک 2015151 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2