اعضای هیات علمی

سیدمسعود ذوالحواریه

سیدمسعود ذوالحواریه

سیدمسعود ذوالحواریه   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
درمانگاه طیور 1 1410022 1 03 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
درمانگاه طیور 1 1410022 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
درمانگاه طیور 1 1410022 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
بیماریهای طیور 1410012 1 01 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
درمانگاه درونی 1 1410020 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 02 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00) ترم دوم 1399
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1399
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
درمانگاه طیور 1 1410022 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1399
درمانگاه طیور 1 1410022 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
بیماریهای طیور 1410012 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3