اعضای هیات علمی

نوراله نظری پویا

change-logo

نوراله نظری پویا   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 2 2018116 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ساختار و تحول ستارگان 2018285 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فیزیک پایه 1 2015100 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
موضوعات ویژه 1 2018301 3 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نسبیت 2018042 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
الکترودینامیک تکمیلی 2018380 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
الکترومغناطیس 2 2018116 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
الکترومغناطیس 2 2018024 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ساختار و تحول ستارگان 2018285 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کیهان شناسی 2018313 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ساختار و تحول ستارگان 2018285 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
الکترودینامیک 1 2018126 4 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1