اعضای هیات علمی

سیروس قنبری

سیروس قنبری

سیروس قنبری   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رابطه توسعه حرفه ای مدیران با استقلال شغلی و آوای سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان صحنه در سال تحصیلی 1400- 1399 کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
بررسی رابطه ی رهبری سطح پنج و رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس بواسطه توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در بین معلّمان مدارس ابتدایی استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 دکتری دانلود 1401/02/17
بررسی رابطه صلاحیتهای حرفه ای و هوش هیجانی با موفقیت شغلی معلمان مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/02
بررسی نقش رهبری خدمتگزار و رهبری تیم در عملکرد تیمی با میانجی گری انسجام تیمی و یادگیری تیمی در معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان دکتری دانلود 1401/02/19
بررسی رابطه مدیریت کوانتومی با رفتارهای نوآورانه معلمان و اثر بخشی سازمانی مدارس ابتدائی دولتی و غیردولتی شهرستان همدان - سال تحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/29
بررسی رابطه یادگیری سازمانی با توسعه ی حرفه ای و عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
بررسی رابطه سبک رهبری امنیت مدار و اعتماد به مدیر با آوای سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان رزن ( در سال تحصیلی 1401-1400) کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/29
بررسی نقش رهبری بصیر و رهبری توانمندساز در تمایل به تغییر با میانجی گری یادگیری سازمانی و توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی استان کردستان در سال تحصیلی 1401-1400 دکتری دانلود 1402/02/19
بررسی نقش رهبری همنوا و مدیریت الکترونیک منابع انسانی در کیفیت آموزش مجازی به واسطه رفتار نوآورانه کاری و اخلاق حرفه ای تدریسِ دبیران دوره متوسطه دوّم استان همدان در سال تحصیلی 1401- دکتری دانلود 1402/04/06
نقش رهبری هوشمند و جوّسازمانی نوآورانه بر وفاداری سازمانی و تاب آوری سازمانی با میانجی گری دانش آفرینی سازمانی در معلمان دوره دوم متوسطه استان چهارمحال و بختیاری دکتری دانلود 1402/04/28
بـررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی با وفاداری سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالتحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
بررسی رابطه ی رهبری تحولی مدیران با مهارت خود توسعه ای و عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدائی شهر زنجان در سال تحصیلی 1400- کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/14
بررسی رابطه بین پذیرش فناوری اطلاعات با رفتار تسهیم دانش و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان های دولتی شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/14
بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با رفتار تسهیم دانش معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شازند کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران و فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
مژده اختر بررسی رابطه بین پذیرش فناوری اطلاعات با رفتار تسهیم دانش و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان های دولتی شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/14
مراد اله یاری بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با رفتار تسهیم دانش معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شازند کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
مصطفی جمالی بررسی رابطه سبک رهبری آینده نگر با شفافیت سازمانی و رفتارهای نوآورانه معلمان ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/20
سیداحمد حسینی بررسی رابطه سبک رهبری امنیت مدار و اعتماد به مدیر با آوای سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان رزن ( در سال تحصیلی 1401-1400) کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/29
طاهره حضرتی بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران و فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
پریسا دهلی بررسی رابطه ی رهبری تحولی مدیران با مهارت خود توسعه ای و عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدائی شهر زنجان در سال تحصیلی 1400- کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/14
اسماعیل رحمانی بررسی نقش رهبری زهرآگین بر ایجاد ترومای سازمانی با میانجیگری فرسودگی عاطفی، رفتار منافقانه و بدبینی سازمانی در معلمان مدارس متوسطه استان خوزستان دکتری دانلود 1401/12/16
جمال عبدالملکی بررسی نقش رهبری خدمتگزار و رهبری تیم در عملکرد تیمی با میانجی گری انسجام تیمی و یادگیری تیمی در معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان دکتری دانلود 1401/02/19
سعید غلامی بررسی رابطه توسعه حرفه ای مدیران با استقلال شغلی و آوای سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان صحنه در سال تحصیلی 1400- 1399 کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
محسن فرخی حرینی بررسی رابطه صلاحیتهای حرفه ای و هوش هیجانی با موفقیت شغلی معلمان مدارس متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/02
حمیده کریمی بـررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی با وفاداری سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالتحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
علی یمانی یگانه بررسی رابطه یادگیری سازمانی با توسعه ی حرفه ای و عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
سمیه مظاهری بررسی رابطه مدیریت کوانتومی با رفتارهای نوآورانه معلمان و اثر بخشی سازمانی مدارس ابتدائی دولتی و غیردولتی شهرستان همدان - سال تحصیلی 1401-1400 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/29
حسین معجونی بررسی رابطه ی رهبری سطح پنج و رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس بواسطه توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در بین معلّمان مدارس ابتدایی استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 دکتری دانلود 1401/02/17
قاسم ابراهیمی بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده با بالندگی سازمانی و خلاقیت شغلی کارکنان اداری در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 93-1392. کارشناسی ارشد 1393/04/02
معصومه اخوندی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 1390-1389 کارشناسی ارشد 1390/07/05
اصغر اسکندری بررسی میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده و سبکه رهبری تحولی و رابطه آنها با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/02
اصغر اسکندری بررسی رابطه رهبری فضیلت گرا با عملکرد سازمانی، خودتوسعه ای و بهزیستی روانی با میانجی گری اعتماد و یادگیری سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی استان همدان در سالتحصیلی 96 - 1395 دکتری دانلود 1397/08/23
طیبه اقبالی شورینی بررسی رابطه ی بین سبک رهبری امنیت مدار و آوای سازمانی با اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
فاطمه اقبال مهران بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد جو سازمانی و عوامل استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای بوعلی سینا و آزاد اسلامی همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/10
فاطمه اقبال مهران بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد جو سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های بوعلی سینا و آزاد اسلامی همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/10
فهیمه امین حاتمی بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و رشد حرفه ای کارکنان با چابکی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
مینا بیرامی ررسی رابطۀ بین اخلاق کار اسلامی و حمایت سازمانی ادراک شده با بی تفاوتی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
عاطفه بهرامی یسار بررسی رابطه سبک رهبری معنوی با هویت یابی سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 95-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
الهام پاکیزه بررسی رابطه بین رهبری اصیل و معنویت سازمانی با دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/18
فاطمه جباری زهد بررسی رابطۀ بین عدالت سازمانی و استقلال شغلی با بهزیستی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1398-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
محمد جمشیدی بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان تویسرکان در سال تحصیلی 98-97 کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/12
سارا چگنی رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال 1392 کارشناسی ارشد 1392/11/14
فاطمه سادات حاتم بررسی رابطة بین سبک رهبری اصیل و اعتماد سازمانی با آوای سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
مهدی حاجی احمدی ارزشیابی کیفیت درونی دانشگاه های الکترونیک ایران مطالعه موردی دانشگاه جامعه المصطفی قم و علوی حدیث شهر ری سال 91-90 کارشناسی ارشد 1391/07/12
نفیسه حجاری بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدار متوسطه دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/07/04
جواد حسنی بررسی سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/04/03
حوریه حسینی بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با خودکارآمدی و درگیری شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در سال 1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
فرهاد خاوری بررسی رابطه هوش فرهنگی و هویت ایرانی- اسلامی دانش آموزان سال چهارم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/08
رضا خزایی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1391/04/03
رضا خزایی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 90 – 1389 کارشناسی ارشد 1391/04/03
علی دامسار بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و درگیری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393. کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
اعظم دهقان بررسی رابطۀ بین ادراک عدالت سازمانی و توانمند سازی روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در سال 93-92 کارشناسی ارشد 1393/07/01
محمد دولتی بررسی رابطه ی بین ادراک عدالت سازمانی با درگیری شغلی و اعتماد سازمانی در بین معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان فامنین در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1393/07/02
فاطمه رستنده بررسی رابطه ی بین رهبری فضیلت گرا و تعهّد حرفه ای با عملکرد شغلی معلّمان مدارس ابتدایی شهرستان همدان در سال تحصیلی 1399-1398 کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
پگاه رشیدی مقایسه تنیدگی شغلی، عوامل تهدید کننده قلبی- عروقی (کورتیزل، فیبرینوژن، پروتئین واکنش دهنده C)، واماندگی حیاتی و ظرفیت هوازی در سه گروه از دبیران زن شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1391/12/22
سمیرا روزبهانی بررسی رابطه بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1390/07/12
اکرم رئیس صفری مقایسه و ارتباط بین سازگاری و سلامت عمومی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر مقطع متوسطه شهرستان محلات کارشناسی ارشد 1391/11/25
اسماعیل زارعی بررسی رابطه سبک رهبری معنوی مدیران با تعهدعاطفی و درگیری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان درسال تحصیلی 96 -95 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
خلیل زندی گمدره طراحی الگوی تسهیل انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان های دولتی استان کردستان دکتری 1396/02/30
زهرا سرچهانی تدوین الگوی بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس دکتری 1396/04/18
وحید سلطانزاده طراحی الگوی کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور دکتری 1399/12/27
صادق شمشادی بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
عبدالله عبدی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدل کامرون و کویین با سبک های رهبری مدیران مدارس راهنمایی شهر مریوان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/10/26
فریده عزیزی بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392 کارشناسی ارشد 1393/04/02
نفیسه عطایی کچویی بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/02
اسامه فاطمی «بررسی رابطۀ بین اعتمادسازمانی با تسهیم دانش و رفتارنوآورانۀ کارکنان مناطق19 گانۀ آموزش وپرورش استان همدان درسالتحصیلی96-1395» کارشناسی ارشد 1396/07/02
فاطمه فرشچی بررسی رابطه بین اخلاق کار و خودکارآمدی شغلی کارکنان با اثربخشی سازمانی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 94-1393 کارشناسی ارشد 1394/06/31
پروین قربانیان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی دبیران مدارس راهنمایی دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1390/07/26
لیلا قزاقی بررسی رابطه ی بین توانمندسازی روان شناختی و رشد حرفه ای با تسهیم دانش حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی99-98 کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
سهیلا قلی زاده رابطۀ بین مهارت های سه گانه مدیران با میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهر همدان درسال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/06/15
سهیلا قلی زاده بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدیران با میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی شهر همدان از دیدگاه معلمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/06/15
زینب کیانفر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با میزان درگیری شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/06/26
ایمان کریمی رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کار بست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی و متوسطه دولتی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1390/03/31
مریم گیلانی بررسی رابطه هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با اثربخشی سازمانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/04/16
مریم گیلانی بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی کارکنان با اثربخشی سازمانی سازمان آموزش و پرورش استان ایلام در سال تحصیلی 92/ کارشناسی ارشد 1392/04/16
بهرام محمدی شناسایی صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان به منظور ارائه الگوی توسعه حرفه ای آنان دکتری 1396/04/18
پروانه محمدی بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی مدیران با فضیلت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 96-95 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
شعبان محمدی بررسی رابطه سبک رهبری معنوی مدیران با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
محمدفایق محمدی شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار آوایی کارکنان در دانشگاه های غرب کشور به منظور ارائه الگو دکتری دانلود 1398/06/23
الهام محمدی شاهد بررسی رابطه بین عارضه های سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/12/13
علی مرادی بررسی رابطه بین شفافیت سازمانی با اعتماد و سکوت سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مهناز مرادی چهری رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی با سلامت سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/10/22
فائزه نامدارزنگنه بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی و مهارت خود توسعه ای با عملکردشغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1398 کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/24
لیلا نعمتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد- سازمان و سلامت سازمانی در بین دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه و همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1393/08/27
پرویز نویدی بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی در بانک کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد 1394/06/17
فاطمه نوروزی بررسی فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه با تأکید بر مدل دنیسون در سال تحصیلی 89-90 کارشناسی ارشد 1390/07/26
مدینه همتی بررسی رابطه بین هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
طاهره والایی امجد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه بوعلی سینا براساس مدل دنیسن- اسپرتیزر از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/10/11
پریسا ویسی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با سلامت روان و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در سال 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری واصول مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219408 2 01 1402/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
رهبری آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219409 2 01 1402/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 02 1402/11/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 01 1402/11/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
مدیریت منابع انسانی(مدیریت آموزشی) 1219416 2 01 1402/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
مسائل ویژه مدیریت ورهبری آموزشی 1219490 2 01 1402/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
رهبری آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219409 2 01 نامشخص ترم تابستان 1401
پروژه 1219314 2 02 1402/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
پروژه 1219314 2 01 1402/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
روش تحقیق 1219384 3 01 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روش های پژوهش کمی 1219482 2 01 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی آموزشی و بهسازی کارکنان(مدیریت آموزشی) 1219420 2 01 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تئوری واصول مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219408 2 01 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
رهبری آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219409 2 01 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219424 2 01 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219424 2 02 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت منابع انسانی 1219376 2 01 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت نیروی انسانی(مدیریت آموزشی) 1219145 3 01 1401/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
پروژه 1219314 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219137 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3