اعضای هیات علمی

صالح رازینی

صالح رازینی

صالح رازینی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توزیع انرژی الکتریکی 2113205 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مباحث ویژه 1 2113177 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مدارهای الکتریکی 1014055 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1402/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 02 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ماشینهای الکتریکی 1 2113026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 10:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهارشنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مدارهای الکترونیکی 1014081 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/11/10 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
توزیع انرژی الکتریکی 2113205 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ماشینهای الکتریکی 1 2113026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مباحث ویژه 1 2113177 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 02 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ماشینهای الکتریکی 1 2113026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
توزیع انرژی الکتریکی 2113205 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ماشینهای الکتریکی 1 2113026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مباحث ویژه 1 2113177 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 02 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2