اعضای هیات علمی

سمیه رزاقی

سمیه رزاقی

سمیه رزاقی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد(1) 1311271 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اقتصاد صنعتی(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311411 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
برنامه ریزی اقتصادی(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311410 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نظریه های توسعه اقتصادی 1311288 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اقتصاد ایران 1228049 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد خرد(2) 1311273 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد خرد 1314109 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد خرد (بانکداری اسلامی) 1311394 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد کلان 1314182 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 1311459 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مسائل اقتصاد ایران 1311159 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 11 نتیجه
از 1