نشانی: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا
کد پستی: 38695-65178
پست الکترونیک: info[at]basu.ac.ir
شماره تماس: 31400000-081
لیست کامل شماره تلفن های دانشگاه: https://118.basu.ac.ir/