لیست شماره تماس های دانشگاه

اطلاعات تماس بخش های دانشگاه
نام و نام خانوادگی حوزه شماره تماس دورنگار پست الکترونیکی
ریاست دانشگاه 38272925 38380663 @
معاونت توسعه و پشتیبانی 38272899 38381160 @
معاونت دانشجویی 38273336 38380694 @
معاونت آموزشی 38271061 38380467 @
معاونت پژوهشی 38272072 38380628 @
معاونت فرهنگی 38274059 38380944 @