Faculty Members

Bagheri Hedayat

Bagheri Hedayat

Bagheri Hedayat   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
برهمکنش باکتری های اندوفیت شورپسند گیاهان هالوفیت با گندم زراعی M.S 1399/12/24
شناسایی و جداسازی ارگانیسم/میکروارگانیسم های تجزیه کننده پلاستیک و بررسی مولکولی فرایند هیدرولیز آن Ph.D Download 1399/10/15
القای ریشه های مویین برای افزایش لاستیک طبیعی در گیاه قاصدک و گیاه قندرون M.S Download 1398/04/26
بررسی تولید لاستیک طبیعی در شیرابه ی تعدادی از گیاهان خانواده ی افوربیاسه و آستراسه و ریز ازدیادی گیاه برتر از طریق کشت بافت M.S Download 1398/11/28
تولید رنگ زیستی با استفاده از میکروارگانیسم ها و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی آن M.S Download 1398/06/27
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از جمعیت های گیاه شنگ M.S Download 1399/07/02
آنالیز ژنتیکی جمعیت کاردامینه هیرسوتا و تهیه نقشه لینکاژی با تکنیک Tn5 Ph.D Download 1400/11/23
شناسایی و جداسازی ارگانیسم/میکروارگانیسم های تجزیه کننده پلاستیک و بررسی مولکولی فرایند هیدرولیز آن Ph.D Download 1399/10/15
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از جمعیت های گیاه شنگ M.S Download 1399/07/02
برهمکنش باکتری های اندوفیت شورپسند گیاهان هالوفیت با گندم زراعی M.S 1399/12/24
آنالیز ژنتیکی جمعیت کاردامینه هیرسوتا و تهیه نقشه لینکاژی با تکنیک Tn5 Ph.D Download 1400/11/23
بررسی بیوشیمیایی و حضور ژنهای تولید کننده لاستیک طبیعی در دو گونه علفی فرفیون و گیاه باریجه M.S Download 1396/11/17
جداسازی اندوفیت های مولد لاستیک طبیعی در جنس فرفیون و خانواده کاسنیان M.S Download 1396/11/18
جداسازی باکتری های اندوفیت چندین گیاه هالوفیت از خانواده آمارانتاسه و بررسی ارتباط آنها با مقاومت به شوری M.S 1395/11/24
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های خاکشیر تلخ با استفاده از مارکر ISSR M.S Download 1393/09/04
جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت مقاوم به شوری در گیاهان هالوفیت خانواده آمارانتاسه M.S Download 1396/04/28
بررسی حضور لاستیک طبیعی و ژنهای تولیدکننده آن در برخی گیاهان خانواده آستراسه M.S Download 1396/12/02
بررسی صفات مورفولوژیک و سطح پلوئیدی برخی از جمعیت های خرفه (Portulaca spp.) M.S Download 1393/11/29
بررسی تولید لاستیک طبیعی در شیرابه ی تعدادی از گیاهان خانواده ی افوربیاسه و آستراسه و ریز ازدیادی گیاه برتر از طریق کشت بافت M.S Download 1398/11/28
بررسی تنوع ژنتیکی و استفاده از مارکرهای میکروستلایت (SSR) برای انتخاب کلون های مقاوم به شوری نیشکر M.S 1394/11/25
تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های خاکشیر شیرین جمع آوری شده از استان های یزد و همدان با استفاده از نشانگرهای ISSR M.S 1348/10/11
تولید رنگ زیستی با استفاده از میکروارگانیسم ها و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی آن M.S Download 1398/06/27
جداسازی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اندوفیت های گیاه دارویی باریجه M.S Download 1396/04/28
القای ریشه های مویین برای افزایش لاستیک طبیعی در گیاه قاصدک و گیاه قندرون M.S Download 1398/04/26
انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز (gus) با آگروباکتریوم تومه فاشینس به گیاه دارویی اسپند (Peganum harmala) M.S Download 1394/10/15
مطالعه صفات سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در اکوتیپ های مختلف گیاه اسپند ( Peganum harmala M.S 1395/10/26
مقایسه مورفولوژیک،پلوئیدی و متابولیت های ثانویه خاکشیر تلخ و شیرین M.S Download 1393/11/19
بررسی اثر برخی ترکیبات شیمیایی در محیط همکشتی روی میزان تراریختی ریزنمونه های اطلسی M.S Download 1395/07/07
Showing 9 results.
of 1