Faculty Members

Khodakaramian Gholam

Khodakaramian Gholam

Khodakaramian Gholam   (FA Page)

Professor 
Email: 
Website: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
شناسایی و تنوع ژنتیکی باکتری های گره زای بادام زمینی، ماش، نخود فرنگی، سویا و شنبلیله Ph.D 1401/07/18
شناسایی باکتری‎های بیماری‎ز‎ای عامل شانکر باکتریایی انگور در استان‎های خراسان‎شمالی و گلستان M.S 1400/06/31
ارزیابی توان بازدارندگی باکتری های درون زاد غده های سالم سیب زمینی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum M.S 1401/06/29
تنوع ژنتیکی باکتریهای اپیفیت، اندوفیت و ریزوسفر کلزا مزارع غرب ایران و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی برخی از آنها علیه قارچ Leptosphaeria maculans Ph.D 1400/10/29
بررسی ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی باکتری های مرتبط با شانکر شیرابه ای برخی از درختان Ph.D 1400/08/04
شناسایی و تنوع ژنتیکی باکتری های گره زای بادام زمینی، ماش، نخود فرنگی، سویا و شنبلیله Ph.D 1401/07/18
تنوع ژنتیکی باکتریهای اپیفیت، اندوفیت و ریزوسفر کلزا مزارع غرب ایران و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی برخی از آنها علیه قارچ Leptosphaeria maculans Ph.D 1400/10/29
ارزیابی توان بازدارندگی باکتری های درون زاد غده های سالم سیب زمینی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum M.S 1401/06/29
تفاوت بیماری زایی، تنوع ژنتیکی و وضعیت برخی ژن های خانه داری در استرین های Ralstonia solanacearum جدا شده از غده های برداشت شده سیب زمینی همدان. M.S 1401/10/28
بررسی ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی باکتری های مرتبط با شانکر شیرابه ای برخی از درختان Ph.D 1400/08/04
بررسی ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق گسترش بیماری در ایران Ph.D 1395/10/25
تعیین ویژگی های باکتری های غالب اندوفیت و اپی فیت انار در استان مرکزی M.S 1397/11/30
بررسی تنوع ژنتیکی و توان القای فوق حساسیت سودوموناس های فلورسنت آنتاگونیست Clavibacter michiganensis subsp insidiosus عامل پژمردگی یونجه در استان همدان M.S 1395/11/11
برهمکنش باکتری های اپی فیت و اندوفیت یونجه با باکتری Clavibavter michiganensis subsp. insidiosus عامل بیماری پژمردگی یونجه M.S 1393/07/07
اثر ضد باکتری عصاره آبی و الکلی بذور گیاهان چشوم، بنه و بلوط ایرانی علیه باکتری های بیماری زای گیاهی M.S 1393/07/04
برهمکنش باکتری های اندوفیت و رایزوسفر گندم با Xanthomonas translucens عامل لکه نواری برگ گندم M.S 1397/11/29
الگوی باکتریایی بذر، رایزوسفر، اپی فیت و اندوفیت مناطق مهم چغندرقند کاری غرب کشور Ph.D 1395/11/25
بررسی عامل شانکر باکتریایی زردآلو در استان همدان M.S 1398/11/15
تعیین ویژگی های باکتری های غالب اندوفیت لوبیا و اثر متقابل برخی از آنها با باکتری Pseudomonas syringae pv. phseolicola M.S 1397/11/15
ارزیابی القای واکنش فوق حساسیت در سودوموناس های فلورسنت آنتاگونیست رالستونیا سولاناسارم جدا شده از مزارع سیب زمینی همدان و ارزیابی تنوع ژنتیکی آنها M.S 1395/11/10
ارزیابی تاثیر عصاره آلیسین سیر روی باکتری های همزیست دستگاه گوارش شب پره هندی آرد(Plodia interpunctella)و پروانه آرد(Ephesti kuehniella) M.S 1396/11/30
بررسی استرین های عامل و همراه بیماری آتشک سیب و به و گلابی در استان همدان M.S 1394/12/04
بررسی تنوع و بیماریزایی سویه های باکتری عامل آب گزیدگی میوه هندوانه M.S 1392/11/15
پیامد کاربرد پادزیست ها و بهسازهای بیوچار و نانوزئولیت بر کارکرد ریزجانداران خاک و برهمکنش های زیستی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) Ph.D Download 1399/09/10
برهم کنش باکتری های ریزوسفر سیر و برخی باکتری های همراه کهربایی شدن حبه سیر M.S 1398/11/27
بررسی عامل بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در استان لرستان M.S 1393/06/26
بررسی عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان لرستان M.S 1393/06/26
شناسایی باکتری های بذر، ریزوسفر، اپی فیت و اندوفیت پنبه در شمال کشور و کاربرد برخی از آن ها در القای مقاومت و بازداری از بیماری باکتریایی لکه زاویه ای Ph.D 1396/07/11
بررسی تنوع ژنتیکی، ویژگی های مهم بیولوژیکی و وجود الگوی ژن های hrp در باکتری های همراه بذر، ریزوسفر، اپی فیت و اندوفیت خیار در استان همدان Ph.D 1394/10/14
یررسی ویژگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیکی باکتری های گره زای ریشه برخی گیاهان تیره Fabacea Ph.D 1394/10/13
بررسی قارچ ها و باکتری های عامل بیماری سرخشکیدگی و شانکر درختان میوه هسته دار در استان البرز M.S 1399/12/11
شناسایی باکتری های اندوفیت نخود و ارزیابی توانایی آن ها در کنترل بیماری برق زدگی این گیاه M.S Download 1395/02/13
بررسی اثر برهمکنش باکتری های محرک رشد ریزوسفرگوجه فرنگی استان همدان و Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی M.S 1393/09/04
ارزیابی میزان آلودگی مزارع سیب زمینی استان همدان به Streptomyces spp. عامل جرب معمولی M.S 1395/04/26
شناسایی باکتری های اپی فیت و اندوفیت نیشکر و نقش آن ها در سرمازدگی M.S 1394/12/18
تجزیه کیفی ساپونین های تری ترپنوئیدی برگ دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris) و تعیین اثرات بیولوژیکی آن ها بر روی باکتری (Clavibacter michiganensis) عامل پژمردگی برگ یونجه M.S 1396/05/17
شناسایی باکتری های غیر بیماریزای مرتبط با گوجه فرنگی در استان همدان و ارزیابی توان بازداری آن ها از بیماری های این گیاه Ph.D 1396/06/19
تعیین ویژگی های فنوتیپی و برخی نمایه های بیماری زایی گونه های عامل اسکب سیب زمینی در استان همدان M.S 1398/06/31
بررسی باکتری عامل بیماری نواری برگ گندم در برخی بخش های استان لرستان M.S 1396/12/20
جداسازی و شناسایی باکتری های همزیست دستگاه گوارش کرم سیر M.S 1396/12/22
شناسایی باکتری های اپی فیت، اندوفیت و ریزوسفر برنج در استان گیلان و ارزیابی توانایی آنها در القای رشد Ph.D 1396/06/22
زنده مانی، چسبندگی و جابجایی باکتری اشریشیاکولی و سودوموناس فلورسنس در یک خاک آهکی: پیامدهای کاربرد کربنات کلسیم و ماده آلی Ph.D 1392/12/21
زنده مانی، چسبندگی و جا به جایی باکتری اشریشیا کولی و سودوموناس فلورسنس در یک خاک آهکی: پیامد های کاربرد کربنات کلسیم و ماده آلی Ph.D 1392/12/21
ارزیابی کمی پروتئین های پایدار حرارتی برگ و سیرچه دو کلون گیاه سیر و اثرات بیولوژیکی آنها بر باکتری های استرپتومایسس و رالستونیا M.S 1395/11/10
شناسایی باکتری های اندوفیت گندم و ارزیابی توانایی آن ها در کنترل پاخوره گندم M.S Download 1394/11/21
ارزیابی آلودگی خاک های زراعی سیب زمینی و محصولات برداشت شده به pectobacterium در استان همدان M.S 1395/03/09
نقش باکتری های رایزوسفر در کنترل بیماری پوسیدگی نرم و القای رشد در هویج M.S 1393/07/08
شناسایی باکتریهای همزیست غالب دستگاه گوارش بید غلات (Sitotorga cerealella) M.S 1399/06/24
بررسی فراوانی باکتریهای روده ای و پایداری پادزیستی آنها در کودهای گاوهای شیری گاوداری های صنعتی و سنتی همدان M.S 1392/12/21
برهمکنش باکتریهای همراه و محرک رشد جدا شده از غده کامل سیب زمینی با Streptomyces scabies عامل بیماری اسکب معمولی M.S 1393/07/09
ایجاد سیستم بیان ژنی فعال کننده ترانس در گیاه مدل Ph.D Download 1395/12/03
ارزیابی بردباری باکتری های خاک و آب های آلوده به فلزهای سنگین استان همدان ایران در برابر آنتی بیوتیک ها و فلزهای سنگین Ph.D 1395/11/26