Faculty Members

Amani Rozita

Amani Rozita

Amani Rozita   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تهیه بسته آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادران M.S Download 1395/11/13
تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن M.S Download 1398/04/18
تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن M.S Download 1398/04/18
تبیین بهزیستی ذهنی بر اساس خودکارامدی،مسئولیت پذیری وسبک انگیزش M.S Download 1399/12/19
بررسی تاثیر خودافشایی معلم بر انگیزه برقراری ارتباط و انگیزه یادگیری زبان آموزان در کلاس-های آموزش زبان انگلیسی M.S Download 1399/12/12
مقایسه سبک سازگاری و تعارضات زناشویی در ساختار سه گانه توزیع قدرت در خانواده در زنان متأهل شهرهای بروجرد و همدان M.S Download 1392/10/01
تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و ناگویی هیجان دانشجویان M.S Download 1396/07/11
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میزان رفتارهای پرخطر در دانشجویان M.S Download 1394/11/20
بررسی و مقایسه سوگیری خوش بینی و آسیب ناپذیری در افراد دارای رفتارهای پرخطر و بدون آن در اواخر نوجوانی M.S Download 1397/10/30
مدل ساختاری تبیین کیفیت زناشویی بر اساس سبک دلبستگی ایمن با میانجی گری خودشفقتی، تاب آوری و دیدگاه فهمی M.S Download 1398/04/25
رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمان در پرستاران شهر اصفهان M.S 1392/06/20
بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش نشانه های طلاق عاطفی در زنان مبتلا به آن M.S Download 1395/03/17
تبیین خودپنداره تحصیلی براساس ثبات قدم با میانجیگری ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دوره متوسطه دوم M.S Download 1397/07/10
تأثیر بازگشایی ناهشیار در روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر نیمرخ شخصیتی متقاضیان روان درمانی M.S Download 1397/11/15
بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر هرسین M.S Download 1394/07/14
پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی M.S Download 1398/06/31
بررسی رابطه تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی با سازگاری زناشویی در بین همسران شهرستان ملایر در سال 1392 M.S 1392/04/04
تدوین مدل ساختاری طلاق عاطفی بر اساس روان رنجوری با میانجی گری راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان M.S Download 1398/04/25
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته بر کمال گرایی منفی، خودانتقادی و شفقت به خود M.S Download 1398/04/25
Showing 13 results.
of 1
Name
Showing 13 results.
of 1