درباره دانشکده

ابراهیم احمدی
رئیس دانشکده کشاورزی

رشته تحصیلی: مهندسي مكانيك بيوسيستم-فناوري پس از برداشت​​​​​​​
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: eahmadi@basu.ac.ir

صفحه شخصی