سازمان دانشکده

مهرداد پویا
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستائي-توسعه كشاورزي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: m.pouya@basu.ac.ir

صفحه شخصی