اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت استراتژیک

نام درس مدیریت استراتژیک
کد درس 2513093
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز