اعضای هیات علمی

« بازگشت

رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

نام درس رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
کد درس 1219327
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز