اعضای هیات علمی

« بازگشت

یادگیری سازمانی

نام درس یادگیری سازمانی
کد درس 1219377
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز