اعضای هیات علمی

« بازگشت

مطالعات تطبیقی آموزش و توسعه منابع انسانی

نام درس مطالعات تطبیقی آموزش و توسعه منابع انسانی
کد درس 1219383
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز