اعضای هیات علمی

مهری برزگر

مهری برزگر

مهری برزگر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار جزا و جرم شناسی 1215147 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
متون حقوقی2 -حقوق جزایی 1215260 1 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
متون حقوقی2 -حقوق جزایی 1215260 1 02 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جرم شناسی 1215145 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی 3 1215049 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
حقوق جزای عمومی 2 1215015 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان 1215261 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون حقوقی (1) حقوق خصوصی 1215259 1 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون حقوقی (1) حقوق خصوصی 1215259 1 02 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون حقوقی به زبان خارجی-جزاوجرم وجرم شناسی 1215139 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جرم شناسی 1215045 2 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی 1215045 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای اختصاصی 2 1215048 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار جزا و جرم شناسی 1215147 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
متون حقوقی2 -حقوق جزایی 1215260 1 01 هفته های فرد دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون حقوقی2 -حقوق جزایی 1215260 1 02 هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 21 - 36 از 36 نتیجه
از 2