اعضای هیات علمی

آرمان بختیاری

آرمان بختیاری

آرمان بختیاری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جریره اکبرزاده بررسی دین یشت (متن اوستایی، آوانویسی، ترجمه، توضیحات و واژه نامه) کارشناسی ارشد 1390/07/10
مریم آلیانی بررسی کلان جاینام های استان گیلان کارشناسی ارشد 1390/06/26
فرناز خیراندیش بررسی انگاره منجی باوری در گاهان و یشت ها کارشناسی ارشد 1390/11/18
محبوبه خلیلی بررسی توصیفی- در زمانی دستگاه واجی و صرف اسم و فعل در گویش تنگسیری کارشناسی ارشد 1390/11/18
رویا سیفی بررسی ساختارفعل در گویش درو کارشناسی ارشد 1390/06/30
حسین سلگی توصیف دستگاه فعل در گویش هورامی کارشناسی ارشد 1391/04/18
محمدعلی فتحی زاده بررسی اسطوره و واقعیت در متن های غیر دینی پهلوی کارشناسی ارشد 1392/09/27
زهره فرهنگیان روش های کاربرد عناصر باستانی و میانه زبان های ایرانی در واژه گزینی فارسی کارشناسی ارشد 1391/06/27
مهرناز منتصر کوهساری بررسی درواسپ یشت (آوانویسی، ترجمه متن، یادداشت ها و واژه نامه) کارشناسی ارشد 1390/08/09
فاطمه هاشمی زاده ابرقویی بررسی متن های فارسی به خط مانوی از تورفان کارشناسی ارشد 1392/09/19
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با خط و زبان اوستایی 1228036 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مقدمات زبان اوستایی 1222036 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مقدمات زبان فارسی میانه 1222035 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آشنایی زبان فارسی باستان و خط میخی 1228012 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان اوستایی1 1222044 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان فارسی میانه1 1222046 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون تورفانی1(فارسی میانه) 1222047 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون تورفانی3(پارتی) 1222056 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقدمات زبان سنسکریت 1222057 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اسطوره شناسی 1228006 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بررسی و شناخت خطوط و زبان های ایران باستان 1228020 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان سعدی 1222048 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کتیبه های فارسی میانه و پارتی 1222053 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متون تورفانی2(فارسی میانه و پارتی) 1222052 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقدمات زبان اوستایی 1222036 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقدمات زبان فارسی میانه 1222035 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی زبان فارسی باستان و خط میخی 1228012 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان اوستایی1 1222044 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان اوستایی3 1222054 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زبان فارسی میانه1 1222046 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 40 از 43 نتیجه
از 3