اعضای هیات علمی

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
Iranian EFL Teachers’ Vision of an Ideal YLE Classroom دکتری دانلود 1402/06/29
Are Iranian EFL Teachers Anxious: An Investigation into Class-room Related Factors and Teachers' Self-efficacy کارشناسی ارشد 1402/07/22
Reconceptualization of Test Fairness Model: A Questionnaire-Based Validation of the Test Fairness Construct دکتری 1402/06/22
The relationships among test-wiseness, test anxiety, metacognitive awareness, and reading comprehension test performance: A Structural Equation Modeling approach کارشناسی ارشد 1400/07/27
Online self-regulated learning , use of communication strategies , test anxiety , and online speaking test performance : A structural Equation Modeling approach کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
Research Informed Continuing Professional Development for Improving EFL Teachers' Fair Classroom Assessment Practices دکتری 1402/06/20
L2 Grit, Foreign Language Enjoyment, and Willingness to Communicate as Predictors of Iranian EFL Learners’ Language Achievement: A Mixed Methods Study کارشناسی ارشد 1402/06/29
The Contribution of Data Literacy for Teachers as a Professional Development Training Program to Iranian EFL Teachers’ Data Literacy and Professional Identity Construction دکتری 1401/07/20
جنت لطفی Online self-regulated learning , use of communication strategies , test anxiety , and online speaking test performance : A structural Equation Modeling approach کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
ملیکا مجیدی کیا The relationships among test-wiseness, test anxiety, metacognitive awareness, and reading comprehension test performance: A Structural Equation Modeling approach کارشناسی ارشد 1400/07/27
مریم آسوده The study of the effect of dynamic assessment , non-dynamic assessment and computerized dynamic assessment on Iranian EFL learners; reading comprehension کارشناسی ارشد 1395/11/13
سیدامیر افضلی میر The Comparative Effects of Cooperative and Competitive Learning on Speaking Ability and Self-Confidence of EFL Learners کارشناسی ارشد 1398/06/30
شیما بهشتی the impact of audio-visually prompted collaborative dialogue on listening comprehension improvement of Iranian intermediate EFL learners کارشناسی ارشد 1396/07/11
سمیه توفیقی Intercultural Communicative Competence Beliefs of Iranian Pre-service and In-service EFL Teachers کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
فرهاد جعفری A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language کارشناسی ارشد 1393/11/25
منیر جعفری The Contribution of Data Literacy for Teachers as a Professional Development Training Program to Iranian EFL Teachers’ Data Literacy and Professional Identity Construction دکتری 1401/07/20
سیدمحمدرضا حسینی An Investigation into the Relationship between Textbooks and the Topic, Type and Organization of Discourse Used in Iranian Private Language Institutes کارشناسی ارشد 1393/11/26
احسان حمزه لوی تاثیر همیاری گروههای غیر همسطح، همسطح و معلمان بر عمق درک مطلب زبان آموزان از خواندن متن کارشناسی ارشد 1394/06/30
لیلا داوریان مطالعه چگونگی تداخل برنامه درسی نهفته و تعاملی زبان انگلیسی پایه هفتم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
فاطمه روضاتی The effect of expert peers and coequals' scaffolding strategies on listening comprehension development of iranian EFL learners کارشناسی ارشد 1393/11/19
حامد زارع An Investigation into the Relationship among L2 Motivational Self-System, Self-Regulated Learning, Self-Efficacy Beliefs, and Reading Strategy Use among Iranian EFL Learners: A Structural Equation Modeling Approach کارشناسی ارشد 1399/12/16
زهرا سیفی The Impact of Instructional Conversation on Iranian EFL Learners’ Speaking Skill, Willingness to Communicate, and Attitude towards English Learning کارشناسی ارشد 1394/11/11
شیلان سهرابی The Impact of Group Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners’ Oral Production, Motivation, and Classroom Anxiety کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
اعظم غنچه پور recognition, comprehension, and appreciation of English humor: A missing link in EFL classroom کارشناسی ارشد 1394/10/02
روژین قصلانی بررسی رابطه بین هوش هیجانی، تأمل عمیق و فرسایش کاری در معلمان زبان انگلیسی ایران کارشناسی ارشد 1392/12/11
رحیمه کاربخش راوری بررسی رابطه بین نیازهای روانشناختی بنیادین ، جهت گیری هدف، تمایل به برقراری ارتباط، خودکارآمدی، استراتژیهای یادگیری به عنوان پیش بینی کنندگان فراگیری زبان دوم با استفاده از روش معادلات ساختاری کارشناسی ارشد 1397/06/27
سارا کازرونیان The Relationships among Iranian EFL Learners’ Ideal L2 Self-Concept, Intercultural Sensitivity, Cultural Intelligence, Intercultural Communicate Competence, and Willingness to Communicate: A Structural Equation کارشناسی ارشد 1399/08/03
مصطفی کوکبی یعقوبی The Role of Lexical Inferencing and Morphological Instruction on EFL Learners' Reading Comprehension Development کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
فاطمه متقی Cognitive versus Metacognitive Scaffolding Strategies and EFL Learners’ Listening Comprehension Development کارشناسی ارشد 1398/11/21
متین السادات میرابراهیم هزاوه Self-Regulation, Goal Orientation, Tolerance of Ambiguity and Autonomy as Predictors of Iranian EFL learners’ Second Language Achievement: A Structural Equation Modeling Approach کارشناسی ارشد 1398/11/27
اسماعیل معظم رابطه بین تمایل برقراری ارتباط و سطح مهارت نوشتن زبان دوم در بین دانشجویان زبان انگلیسی و زبان تخصصی کارشناسی ارشد 1392/06/19
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
منظورشناسی زبان دوم 1216161 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول و روش تحقیق 2 1216026 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اصول و روش تدریس 1216215 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سنجش زبان 1216157 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فرهنگ و هویت در آموزش زبان 1216179 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 1216169 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش تدریس زبان خارجی 1216030 4 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سنجش و ارزیابی زبان 1216171 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
منظورشناسی زبان دوم 1216161 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول و روش تحقیق 2 1216026 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ترجمه پیشرفته 1 1216039 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترجمه متون مطبوعاتی 1 زبان دوم 1216047 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فرهنگ و هویت در آموزش زبان 1216179 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فن بیان 1216191 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول و روش تحقیق 1 1216025 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 1216169 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سنجش و ارزیابی زبان 1216171 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهارت های مطالعه و یادگیری 1216185 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمون سازی زبان 1216031 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش زبان 1216157 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 40 از 41 نتیجه
از 3