اعضای هیات علمی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونعضویت در مجامع ملی و بین المللیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ناسایی عوامل موثر بر تلفیق فناوری در کلاسهای دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی، فلسفه آموزشی و تلفیق فناوری در تدریس معلمان متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/02
بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
مقایسه تأثیرتعاملات همزمان با تعاملات ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب (مطالعه موردی درس زبان انگلیسی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
زهرا ابراهیمی فرزاد بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
جواد افشاری فرا تحلیل تأثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/06
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
خبات بحری قلدره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
زهرا جمشیدی شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
محمدرضا رحیمی تاثیر اجتماع یادگیری معلمان متوسطه اول ناحیه 2 کرمانشاه بر تلفیق فناوری در کلاس درس کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
سمیرا کلواری جانکی بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
رویا گوهری شمس تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
محسن نجاتی عارف ارزیابی وضعیت تلفیق فناوری در کلاس درس بر اساس استانداردهای فناوری آموزشی برای معلمان هنرستان های همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
طاهره یادگار طراحی و اعتباریابی سازمان دهنده های گرافیکی برای آموزش شهروندی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
الهام جمور بررسی تاثیر نوع تکلیف بر درگیرسازی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
بنفشه ساسان فر طراحی و اعتبار بازی آموزشی به منظور بهبود مهارت خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فاطمه کیهانی فاضل توسعه آموزش وارونه درراستای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در درس تولید مواد آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حمیده مرادی بررسی رابطه سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/08/30
هدی السادات موسوی معین ارزیابی کیفیت محتوای بازی های رایانه ای آموزشی موجود برای دوره ی ابتدایی بر اساس اصول آموزشی کارشناسی ارشد 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
پروژه 1219314 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 1219241 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روان شناسی تربیتی 1219285 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روان شناسی تربیتی 1219285 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارورزی (تکنولوژی آموزشی) 1219323 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کارورزی (تکنولوژی آموزشی) 1219323 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تربیت رسانه ای 1219312 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
تربیت رسانه ای 1219312 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
طراحی پیام و مواد آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219318 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب 1219247 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کارورزی (تکنولوژی آموزشی) 1219323 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
پروژه 1219314 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 1219241 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3