اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

نام درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن
کد درس 1221106
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز