اعضای هیات علمی

« بازگشت

سمینار تحلیل مسایل مدیریت آموزشی در ایران(مدیریت آموزشی)

نام درس سمینار تحلیل مسایل مدیریت آموزشی در ایران(مدیریت آموزشی)
کد درس 1219201
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز