اعضای هیات علمی

« بازگشت

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی

نام درس بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی
کد درس 1510361
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز