اعضای هیات علمی

« بازگشت

مباحثی در نظریه آمار

نام درس مباحثی در نظریه آمار
کد درس 2019144
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز