اعضای هیات علمی

« بازگشت

افشین افضلی

افشین افضلی

افشین افضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون های روانشناختی 1 1313089 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آمار استنباطی پیشرفته 1313235 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آمار استنباطی و کاربرد نرم افزار(مدیریت آموزشی) 1219411 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تحلیل های پیشرفته آماری در پژوهش های مدیریت آموزشی 1219488 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/02 (16:00 - 18:00) ترم اول 1402
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
روش های پژوهش کیفی و ترکیبی در علوم تربیتی و روانشناسی 1313227 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آمار کاربردی در مدیریت آموزش – توصیفی (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی 1219435 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روان سنجی 1313217 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1402/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
سنجش و اندازه گیری 1313239 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آمار 1219379 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آمار استنباطی پیشرفته 1313235 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آمار استنباطی و کاربرد نرم افزار(مدیریت آموزشی) 1219411 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آمار توصیفی 1219291 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آمار توصیفی 1219291 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نمایش 20 نتیجه
از 1