اعضای هیات علمی

آمنه امانی

آمنه امانی

آمنه امانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 2419040 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1401
اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی 2419031 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
الکتروشیمی کاربردی 2419046 3 01 | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
شیمی تجزیه 2 2419020 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 2419025 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 2419040 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
استاندارد سازی 2419116 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی تجزیه 1 2419013 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نمایش 8 نتیجه
از 1