اعضای هیات علمی

آرش تیرانداز

آرش تیرانداز

آرش تیرانداز   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
ریاضی در شیمی 1916003 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مکانیک کوانتمی پیشرفته 1915003 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ریاضی در شیمی 1916003 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
شیمی عمومی 1611148 1 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
شیمی عمومی 1611148 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
شیمی عمومی 1611148 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
شیمی عمومی 1611147 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی عمومی 1611148 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
شیمی فیزیک 3 1911314 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 12 نتیجه
از 1