اعضای هیات علمی

آرش تیرانداز

آرش تیرانداز

آرش تیرانداز   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
ریاضی در شیمی 1916003 3 01 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
شیمی فیزیک 3 1911314 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:30)
مکانیک کوانتمی 1915008 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1911020 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
ریاضی در شیمی 1916003 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
مکانیک کوانتمی پیشرفته 1915003 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
ریاضی در شیمی 1916003 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00)
شیمی عمومی 1611148 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
شیمی عمومی 1611148 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
شیمی عمومی 1611148 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
شیمی عمومی 1611147 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
شیمی عمومی 1611148 1 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
شیمی فیزیک 3 1911314 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
نمایش 18 نتیجه
از 1