اعضای هیات علمی

اردشیر خزایی

اردشیر خزایی

اردشیر خزایی   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز، شناسایی و کاربرد 3- متیل-1- سولفونیک اسید ایمیدازولیوم تری کلریدو مس(II) {[Msim]CuCl3} به عنوان یک کاتالیزور جدید در سنتز پیرازول ها و 1-(α-آمینوآلکیل)-2-نفتول ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
طراحی، سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای جدید بر پایه متیل ایمیدازول، Fe3O4 و ملامین در سنتز کرومنها، پیرازولو]4،3-[bپیریدینها، 1-آمیدو آلکیل فنولها و (´3-ایندولیل)پیرازولو]4،3-[bپیریدینها و حلقه گشایی اپوکسیدها دکتری 1398/06/23
سنتز، شناسایی و کاربرد نانو اکسید آهن مغناطیسی عامل دار شده با ایمیدازول، تهیه کمپلکس مس مربوطه به عنوان کاتالیزور جدید در سنتز سیانو پیریدین ها، هگزاهیدروکینولین ها و پیرانو]3،2-[c پیرازول ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
پریسا احسانی درخشان کاربرد نانوذرات مغناطیسی ZnFe2O4 در سنتز تک ظرفی هگزاهیدروکوئینولین ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
سعید اعلائی سنتز مایع یونی، نمک مذاب جدید و سولفونیک اسید جدید نانو بر پایه متیل ایمیدازول، 6،2-دی متیل پیریدین، سیانوفرم و کاربرد آنها در سنتز برخی از ترکیبات آلی از جمله مشتقات دی هیدرو پیریمیدین، بنزو کرومن و بنزایمیدازول دکتری دانلود 1396/04/20
جواد افسر سنتز ترکیبات هگزا هیدروکینولین، تتراهیدروبنزو پیران و کومارین با استفاده از سولفونیک اسید نشانده شده بر روی ایمیدازول و پیریدین (مایعات یونی بر پایه ایمیدازول و پیریدین) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/03
جواد افسر طراحی، سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای جدید بر پایه متیل ایمیدازول، Fe3O4 و ملامین در سنتز کرومنها، پیرازولو]4،3-[bپیریدینها، 1-آمیدو آلکیل فنولها و (´3-ایندولیل)پیرازولو]4،3-[bپیریدینها و حلقه گشایی اپوکسیدها دکتری 1398/06/23
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
حدیث افشارهزارخانی Synthesis of hexahydroquinoline and 1,8-dioxo-decahydroacridine drivatives using a heterogeneous nano magnetite Fe3O4 catalyst under solvent-free condition. کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/10
احسان بشیریان سنتز مشتقات نفتودی پیران با استفاده از کاتالیزور مایع یونی تری اتانول آمونیوم استات کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
مهسا توسلی Synthesis of several new catalysts based on Fe3O4 magnetic nanoparticles, some of the aromatic polymers, sulfonamides and their applications in the synthesis of N-heterocycles دکتری دانلود 1397/07/04
لیلا جعفری قلعه باباخانی استفاده از کاتالیزور نانو CoAl2O4 در سنتز هگزا هیدروکینولین ها و 4 ٬´4-(آریل متیلن)-بیس-(3-متیل-1-فنیل-1H-پیرازول-5-ال) ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
وحید جمشیدی سنتز نفتودی پیران ها و 4،3-دی هیدرو پیرانو-[c]-کرومن ها با استفاده از کاتالیزور هگزامتیلن تترا آمین [HMTA] کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
مریم حیدریان استفاده از نانولوله های کربنی تک دیواره و پلیمر{4-وینیل –،-دی برمو بنزن سولفون آمید بعنوان بستر داروی مزالازین و فلوکسامین بعنوان روشی بالقوه جهت آزادسازی دارو و سنتز مشتقات 8،1 -دی اکسواکتاهیدرو زانتن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مرضیه خزاعی سنتز سبز نانو کاتالیست ها ی پالادیوم و کاربرد آنها در واکنش های کوپلاسیون کربن – کربن، کربن – هترو اتم و تبدیل گرروه های عاملی دکتری دانلود 1397/02/05
مهشید رضایی کاربرد کاتالیزور پلیمرعامل دار شده پلی (N N′,-دی برمو-N-اتیل نفتیل-7٬2– سولفونامید) (PBNS) در سنتز برخی از مشتقات جدید1-کاربامات-آلکیل-2– نفتول ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
اعظم رنجبران Using of acidic functionalized carbon nano tube and nano Fe3O4, ZnFe2O4, Ni0.5Zn0.5Fe2O4, nano Al2O3 and nano MgO in one-pot synthesise of some of 1,4-dihydropyridines, pyranopyrimidines, pyrazolophetalazines, pyranochromenes, indazolophetalazines, pyrazolopyridazines and pyridopyrimidines دکتری 1393/11/25
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی تهیه و کاربرد کاتالیزورهای عاملدار شده جدید نانو اکسید مغناطیسی آهن و اکسید زیرکونیوم در سنتز مشتقات نیتروژن دار هتروسیکلی دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
نگین سرمستی سنتز استرها به کمک کاتالیزور زیرکونیم (IV) اکسی کلراید تحت شرایط مایکروویو در غیاب حلال و بهینه کردن شرایط واکنش با استفاده از محاسبات نرم افزاری و مطالعه روابط کمی ساختار- فعالیت برخی مشتقات برخی تری آزین، سولفونامید و کربوکسامید با استفاده از روش های محاسباتی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
نگین سرمستی Preparation and application of new functionalized nano magnetic iron oxide and zirconium oxide catalysts in the synthesis of nitrogen based heterocycle derivatives دکتری دانلود 1396/11/07
فاطمه عباسی preparation of a new N-halo reagent and study of catalytic applications of it and also other N-halo reagents in the synthesis of some organic compounds دکتری 1393/06/30
فاطمه عباسی سنتز یک معرف N-هالوی جدید و بررسی کاربرد های کاتالیزوری آن و همچنین سایر معرف های N-هالو در سنتز تعدادی از ترکیبات آلی دکتری دانلود 1393/06/30
سعید علایی سنتز مایع یونی، مایع یونی جدیدو سولفونیک اسید جدیدنانو بر پایه متیل ایمیدازول، 2و6- دی متیل پیریدین، سیانوفرم و کاربرد آنها.... دکتری دانلود 1396/04/20
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
حیدر علی علوی نیک سنتز کوینوکسالین ها، تری آزین ها، پیرانوپیریمیدین ها، ایمیدازول ها، 4-H- کرومن ها، توسط نمک های فلزات واسطه، کاتالیزور نانو تیتانیا-سولفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و مایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمونیوم استات و تری اتانول آمونیوم فرمات دکتری دانلود 1394/07/01
شادان عندلیبی سالم Preparation of Magnetic Catalysts Containing Copper and Sulfonic Acide Based on Fe3O4 and Using in the Synthesis of N-Heterocyclic Derivatives کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
فاطمه غلامی کاربرد نانو تیتانیوم اکسید مغناطیسی (Fe3O4@SiO2@TiO2) در سنتز تترا هیدرو بنزو پیران ها و ایمیدازول های 1، 2، 4 و 5- چهار استخلافی کارشناسی ارشد 1393/11/27
سعید فیروزمند سنتز، شناسایی و کاربرد3- متیل-1- سولفونیک اسید ایمیدازولیوم تتراکلروفرات {[Msim]FeCl4} به عنوان یک کاتالیزور جدید در سنتز ترکیبات αوβ-غیراشباع و 1-آمیدوآلکیل-2-نفتول ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سیده تکتم فعال رستگار استفاده از ملامین تری سولفونیک اسید و مایعات یونی به عنوان کاتالیزور و واکنش یوگی در تبدیل گروه های عامل آلی دکتری دانلود 1348/10/11
فاطمه کریمی تبار استفاده از آلوم وN، 2-دی برمو-6- کلرو-4،3-دی هیدرو-2H-بنزو][e ]4،2،1[ تیا دی آزین-7-سولفونامید-1،1-دی اکسید به عنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرفی مشتقات بیس پیرازول، بیس ایندول، کربازول، پیران، پیرانوپیرازول و فتالازین دکتری دانلود 1394/11/10
حدیث گودرزی سنتز، شناسایی و کاربرد 3- متیل-1- سولفونیک اسید ایمیدازولیوم تری کلریدو مس(II) {[Msim]CuCl3} به عنوان یک کاتالیزور جدید در سنتز پیرازول ها و 1-(α-آمینوآلکیل)-2-نفتول ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فاطمه گوهری Application of niacin-sulfonic acid chloride-functionalized Fe3O4 nanoparticles and sulfuric acid mixture and inorganic salt as catalysts in synthesis of hetrocycles carbon-nitrogen compounds such as 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and 4,4-(arylmethylene)-bis(3-methyl-1H-phenyl-pyrazol-5-ol)s کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
ارزو منعم سنتز، شناسایی و کاربرد نانو اکسید آهن مغناطیسی عامل دار شده با ایمیدازول، تهیه کمپلکس مس مربوطه به عنوان کاتالیزور جدید در سنتز سیانو پیریدین ها، هگزاهیدروکینولین ها و پیرانو]3،2-[c پیرازول ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
سیده شیرین موسوی سنتز و شناسایی پلیمرهای پارااستایرن سولفونیل مزالازین و پروپرانولول به ترتیب و بررسی رهاسازی کنترل شده داروهای مزالازین و پروپرانولول کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/24
صمد مومیوند استفاده از کاتالیزور کلروسولفونیکاسید تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی آهن عاملدار شده به وسیله نیکوتینیک اسید در سنتز هگزاهیدروکینولینها و ترکیبات بیس پیرازول متانها کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
صمد مومیوند The application of nano F.N.A.S.A.C catalyst in synthesis of hexahydroquinoline and bis pyrazole methanes derivatives کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی شیمی پلیمر نظری 1911113 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شیمی آلی 1 1911045 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی حالت برانگیخته و حد واسطهای فعال 1911250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی شیمی پلیمر نظری 1911113 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی آلی 1 1911045 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی هیتروسیکلیک پیشرفته 1911238 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شناسایی ترکیبات آلی 1911312 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شناسایی ترکیبات آلی 1911312 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث نوین در شیمی آلی 1911162 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی شیمی پلیمر نظری 1911113 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1